Hecarim

Hecarim tốt nhất

Hecarim tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
King of ˆLionˆ
King of ˆLionˆ
VN (#1)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 79.2% 10.4 /
4.2 /
7.8
72
2.
MontaguewZqBj
MontaguewZqBj
EUNE (#2)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 78.0% 11.3 /
4.7 /
7.7
50
3.
PFF PykeHómHỉnh
PFF PykeHómHỉnh
VN (#3)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 78.4% 11.8 /
3.5 /
7.0
125
4.
Gonchi
Gonchi
LAN (#4)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 78.7% 9.9 /
4.1 /
6.9
47
5.
pé shy hongtoxic
pé shy hongtoxic
VN (#5)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 74.5% 12.7 /
5.5 /
7.9
106
6.
Nam ở Huếˆ
Nam ở Huếˆ
VN (#6)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 71.1% 12.1 /
4.0 /
7.0
350
7.
OTP kAmii
OTP kAmii
VN (#7)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 84.6% 10.0 /
4.0 /
7.6
65
8.
ROB Tanhh ˇ
ROB Tanhh ˇ
VN (#8)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 72.7% 11.8 /
5.9 /
7.5
55
9.
Sweet But Psychö
Sweet But Psychö
VN (#9)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 86.5% 14.2 /
4.1 /
8.0
74
10.
stipe69
stipe69
EUNE (#10)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 68.6% 10.2 /
4.4 /
8.7
118
11.
KTG Clear
KTG Clear
VN (#11)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 68.9% 11.1 /
4.5 /
7.0
225
12.
KeyForce0
KeyForce0
LAN (#12)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 75.0% 13.6 /
6.0 /
9.3
52
13.
F0RESTER
F0RESTER
EUW (#13)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 79.4% 9.4 /
3.0 /
7.1
63
14.
secret obsession
secret obsession
VN (#14)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 68.4% 11.6 /
5.2 /
9.3
57
15.
Chung_MTP_TTA
Chung_MTP_TTA
VN (#15)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 79.3% 13.0 /
4.1 /
8.3
174
16.
TealIron
TealIron
EUNE (#16)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 70.8% 9.2 /
5.8 /
8.0
96
17.
burgerflipper420
burgerflipper420
EUNE (#17)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 79.4% 11.0 /
3.7 /
8.9
102
18.
Zodew GG
Zodew GG
LAS (#18)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.2% 9.2 /
5.0 /
7.2
58
19.
_Šoắn Tít_
_Šoắn Tít_
VN (#19)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.3% 10.4 /
6.0 /
9.0
190
20.
Jjhovaz
Jjhovaz
LAN (#20)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 79.2% 8.8 /
5.0 /
8.0
53
21.
대물진
대물진
KR (#21)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 77.4% 7.9 /
4.0 /
8.4
53
22.
Qwîck
Qwîck
EUW (#22)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 68.7% 7.7 /
5.0 /
7.7
83
23.
Hekarim
Hekarim
BR (#23)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 67.1% 9.7 /
5.4 /
8.0
140
24.
부들대지좀마라
부들대지좀마라
KR (#24)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 65.1% 7.6 /
4.4 /
8.5
186
25.
pollos
pollos
TW (#25)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.8% 7.9 /
4.3 /
7.2
187
26.
Lục Đạo Vân Tiên
Lục Đạo Vân Tiên
VN (#26)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 86.5% 14.7 /
3.6 /
8.0
52
27.
123789456321
123789456321
TR (#27)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.0% 9.2 /
5.8 /
8.2
97
28.
UDYSOF
UDYSOF
OCE (#28)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.9% 8.6 /
4.8 /
8.7
57
29.
2k1 800đ 40day
2k1 800đ 40day
VN (#29)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 77.9% 12.7 /
4.8 /
5.8
95
30.
취급설명서
취급설명서
KR (#30)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 82.2% 9.1 /
3.3 /
6.1
73
31.
thegosht
thegosht
LAN (#31)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 82.0% 12.3 /
4.0 /
7.1
61
32.
Deadˆ Insideeˇ
Deadˆ Insideeˇ
VN (#32)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 66.7% 11.1 /
4.7 /
8.0
117
33.
El Cümpleaños
El Cümpleaños
LAS (#33)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.3% 7.6 /
4.3 /
7.9
70
34.
Zikéy
Zikéy
LAS (#34)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.1% 9.8 /
4.0 /
8.3
59
35.
Mediocre Pathing
Mediocre Pathing
EUW (#35)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 77.4% 12.5 /
5.5 /
7.6
84
36.
Angel of ARAM
Angel of ARAM
EUNE (#36)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 69.3% 10.8 /
5.2 /
7.9
137
37.
MinhVipPro123
MinhVipPro123
VN (#37)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 63.8% 10.1 /
4.9 /
7.7
188
38.
lovemycat
lovemycat
EUW (#38)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 62.9% 10.5 /
3.9 /
7.4
70
39.
psychedelic ego
psychedelic ego
EUW (#39)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 80.9% 8.0 /
4.1 /
9.4
68
40.
Mc Batata Doce
Mc Batata Doce
BR (#40)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 80.3% 12.5 /
4.0 /
7.9
76
41.
그누랑
그누랑
KR (#41)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 75.6% 8.2 /
3.3 /
7.2
41
42.
Helgas
Helgas
TR (#42)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 64.3% 8.9 /
4.8 /
8.2
126
43.
120ms Power
120ms Power
EUNE (#43)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 62.6% 8.5 /
4.0 /
8.4
115
44.
ˆˆAdam Store
ˆˆAdam Store
VN (#44)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.6% 10.4 /
5.3 /
7.6
423
45.
weidigogogo
weidigogogo
KR (#45)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 71.7% 5.6 /
3.7 /
7.4
46
46.
Hi im Hetza
Hi im Hetza
EUW (#46)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 77.0% 8.6 /
3.6 /
7.6
61
47.
WSi Kaiba
WSi Kaiba
VN (#47)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 65.0% 10.7 /
4.7 /
8.8
103
48.
No Le Pego
No Le Pego
LAS (#48)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.9% 7.2 /
3.8 /
8.2
140
49.
gamemodeon
gamemodeon
TR (#49)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 80.7% 11.5 /
4.3 /
8.8
119
50.
coup d un soir
coup d un soir
VN (#50)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 73.5% 9.9 /
3.6 /
9.3
226
51.
boly
boly
VN (#51)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 64.3% 8.3 /
5.9 /
8.6
129
52.
BadMrBean
BadMrBean
EUNE (#52)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 78.5% 11.9 /
3.5 /
7.5
65
53.
0 8
0 8
BR (#53)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.8% 10.3 /
6.2 /
9.1
58
54.
Ec1ipsed
Ec1ipsed
NA (#54)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 84.3% 10.1 /
3.0 /
8.0
51
55.
Marok
Marok
LAS (#55)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.1% 10.2 /
5.0 /
7.4
84
56.
lm your Kitty
lm your Kitty
EUW (#56)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 73.2% 8.0 /
4.5 /
9.9
71
57.
Angel of Chaos
Angel of Chaos
EUNE (#57)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.0% 9.2 /
5.6 /
7.5
166
58.
SadSea
SadSea
VN (#58)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 81.5% 13.6 /
4.2 /
7.1
54
59.
Andree111
Andree111
VN (#59)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.8% 9.8 /
4.3 /
6.3
123
60.
메이플스토리캡틴
메이플스토리캡틴
KR (#60)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.5% 6.7 /
3.7 /
6.0
52
61.
đạp chết mọe m
đạp chết mọe m
VN (#61)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 76.2% 12.3 /
4.0 /
8.2
84
62.
Lycoris NatIonal
Lycoris NatIonal
VN (#62)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 67.3% 6.6 /
5.2 /
8.9
55
63.
ˆŠoul CryCuteˆ
ˆŠoul CryCuteˆ
VN (#63)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.5% 10.3 /
4.8 /
8.0
110
64.
owovu
owovu
OCE (#64)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.2% 10.0 /
4.8 /
9.0
245
65.
RF Kinn 0 Xí Lũ
RF Kinn 0 Xí Lũ
VN (#65)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 86.8% 13.6 /
3.6 /
7.7
38
66.
WildTiger
WildTiger
EUNE (#66)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 68.1% 11.1 /
5.9 /
9.6
69
67.
Bewhy DayDay
Bewhy DayDay
NA (#67)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 81.4% 10.3 /
3.4 /
7.1
43
68.
TL Slevor
TL Slevor
TR (#68)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.9% 8.0 /
4.8 /
8.5
105
69.
DoubleAiM
DoubleAiM
EUW (#69)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.7% 10.1 /
4.6 /
7.1
48
70.
kill them all
kill them all
TR (#70)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.7% 10.0 /
4.3 /
7.5
274
71.
mrksh0w v2
mrksh0w v2
EUW (#71)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.4% 9.7 /
5.3 /
7.0
258
72.
19 5 2018
19 5 2018
VN (#72)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 91.4% 14.9 /
3.4 /
7.5
81
73.
Mushimoo
Mushimoo
EUNE (#73)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 69.6% 10.2 /
5.9 /
8.9
46
74.
VG Quỳnh
VG Quỳnh
VN (#74)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 81.7% 13.4 /
5.0 /
8.4
60
75.
nowhere i wander
nowhere i wander
BR (#75)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.4% 8.7 /
3.6 /
7.5
381
76.
Yêu Môn Toán
Yêu Môn Toán
VN (#76)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 65.6% 11.1 /
5.4 /
7.9
215
77.
So1oisttt
So1oisttt
NA (#77)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 67.9% 8.6 /
4.1 /
7.1
53
78.
에이스동생부캐
에이스동생부캐
KR (#78)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 76.0% 8.9 /
2.5 /
6.1
50
79.
tarzan sa đéc
tarzan sa đéc
VN (#79)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.0% 10.9 /
3.7 /
7.4
73
80.
Nhạt nhẽoo
Nhạt nhẽoo
VN (#80)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 81.1% 15.1 /
5.0 /
7.6
122
81.
Juen Bungla
Juen Bungla
LAS (#81)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 61.3% 7.6 /
4.0 /
7.9
191
82.
Ic3Avenger
Ic3Avenger
EUW (#82)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.7% 7.3 /
4.3 /
6.5
51
83.
INF Killmónger
INF Killmónger
LAN (#83)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 61.2% 7.3 /
4.9 /
7.3
98
84.
ˆÎˆ Huy ˆÎˆ
ˆÎˆ Huy ˆÎˆ
VN (#84)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.5% 8.2 /
5.3 /
6.7
65
85.
Nathan Mott
Nathan Mott
OCE (#85)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.8% 7.0 /
5.5 /
8.3
148
86.
BaltaIı Ego
BaltaIı Ego
TR (#86)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.5% 9.2 /
5.8 /
7.0
52
87.
zAlphazExtremez
zAlphazExtremez
BR (#87)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 79.0% 9.8 /
3.0 /
7.6
100
88.
pK_Bang Chủ_A5
pK_Bang Chủ_A5
VN (#88)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.9% 7.5 /
4.8 /
9.0
89
89.
BabyMisty
BabyMisty
BR (#89)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.7% 6.4 /
5.2 /
6.9
61
90.
Reformed Bašić
Reformed Bašić
LAS (#90)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.5% 7.1 /
5.4 /
10.1
85
91.
m m
m m
NA (#91)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.0% 8.6 /
5.0 /
7.5
70
92.
12 09 ˆ2001ˆ
12 09 ˆ2001ˆ
VN (#92)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 76.9% 13.4 /
4.8 /
8.6
52
93.
Spam Kha Spam
Spam Kha Spam
EUW (#93)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.5% 7.2 /
6.2 /
8.4
104
94.
Premade of God
Premade of God
EUW (#94)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 64.7% 8.9 /
4.0 /
7.9
51
95.
궁전의 백일몽
궁전의 백일몽
KR (#95)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 77.6% 8.2 /
2.5 /
9.4
58
96.
TKCW Xtt
TKCW Xtt
EUW (#96)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 67.7% 9.6 /
3.9 /
6.8
93
97.
호수킹
호수킹
KR (#97)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.9% 5.9 /
3.9 /
5.8
389
98.
ImTrashWithLee
ImTrashWithLee
EUNE (#98)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 79.0% 11.8 /
3.9 /
7.3
81
99.
Merci
Merci
LAN (#99)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.5% 8.0 /
5.0 /
9.1
156
100.
ˉ Tian
ˉ Tian
LAN (#100)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.6% 9.1 /
5.3 /
8.0
236
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: