Thống kê ping

Đường trên Đường trên

Ping Ping / phút
Đang đến
Đang đến
Kẻ địch vắng mặt
Kẻ địch vắng mặt
Hỗ trợ tôi
Hỗ trợ tôi
Quay lại
Quay lại
Phát hiện kẻ địch
Phát hiện kẻ địch
Tất tay
Tất tay
Đẩy
Đẩy
Cần tầm nhìn
Cần tầm nhìn
Mồi:
Mồi:
Chờ
Chờ
Tầm nhìn thông thoáng
Tầm nhìn thông thoáng

Đi Rừng Đi Rừng

Ping Ping / phút
Đang đến
Đang đến
Kẻ địch vắng mặt
Kẻ địch vắng mặt
Hỗ trợ tôi
Hỗ trợ tôi
Quay lại
Quay lại
Phát hiện kẻ địch
Phát hiện kẻ địch
Tất tay
Tất tay
Cần tầm nhìn
Cần tầm nhìn
Đẩy
Đẩy
Mồi:
Mồi:
Chờ
Chờ
Tầm nhìn thông thoáng
Tầm nhìn thông thoáng

Đường giữa Đường giữa

Ping Ping / phút
Kẻ địch vắng mặt
Kẻ địch vắng mặt
Đang đến
Đang đến
Quay lại
Quay lại
Hỗ trợ tôi
Hỗ trợ tôi
Phát hiện kẻ địch
Phát hiện kẻ địch
Tất tay
Tất tay
Đẩy
Đẩy
Cần tầm nhìn
Cần tầm nhìn
Mồi:
Mồi:
Chờ
Chờ
Tầm nhìn thông thoáng
Tầm nhìn thông thoáng

AD Carry AD Carry

Ping Ping / phút
Đang đến
Đang đến
Kẻ địch vắng mặt
Kẻ địch vắng mặt
Hỗ trợ tôi
Hỗ trợ tôi
Phát hiện kẻ địch
Phát hiện kẻ địch
Quay lại
Quay lại
Tất tay
Tất tay
Đẩy
Đẩy
Cần tầm nhìn
Cần tầm nhìn
Mồi:
Mồi:
Chờ
Chờ
Tầm nhìn thông thoáng
Tầm nhìn thông thoáng

Hỗ Trợ Hỗ Trợ

Ping Ping / phút
Đang đến
Đang đến
Kẻ địch vắng mặt
Kẻ địch vắng mặt
Phát hiện kẻ địch
Phát hiện kẻ địch
Hỗ trợ tôi
Hỗ trợ tôi
Quay lại
Quay lại
Tất tay
Tất tay
Đẩy
Đẩy
Cần tầm nhìn
Cần tầm nhìn
Mồi:
Mồi:
Chờ
Chờ
Tầm nhìn thông thoáng
Tầm nhìn thông thoáng