Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.012% 0.012%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.034% 0.034%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.15% 0.15%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.045% 0.79%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.10%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.18%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.45%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.23% 3.7%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.53%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.92%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
2.0%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.0% 13%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.1%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.4%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
6.3%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.3% 28%
Vàng II
Vàng II
5.9%
Vàng III
Vàng III
8.0%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.0% 35%
Bạc II
Bạc II
9.6%
Bạc III
Bạc III
9.5%
Bạc IV
Bạc IV
9.4%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.1% 15%
Đồng II
Đồng II
4.6%
Đồng III
Đồng III
3.3%
Đồng IV
Đồng IV
2.1%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.0% 2.3%
Sắt II
Sắt II
0.93%
Sắt III
Sắt III
0.35%
Sắt IV
Sắt IV
0.014%