Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.023% 0.023%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.047% 0.047%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
1.5% 1.5%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.16% 3.6%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.42%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.78%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
2.3%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.52% 10%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
1.4%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
2.5%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
6.0%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.5% 21%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
3.6%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
5.7%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
10%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.0% 28%
Vàng II
Vàng II
6.0%
Vàng III
Vàng III
8.0%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.4% 23%
Bạc II
Bạc II
6.4%
Bạc III
Bạc III
6.3%
Bạc IV
Bạc IV
6.4%
Đồng I Đồng I
Đồng I
2.8% 9.2%
Đồng II
Đồng II
2.8%
Đồng III
Đồng III
2.1%
Đồng IV
Đồng IV
1.3%
Sắt I Sắt I
Sắt I
0.70% 1.6%
Sắt II
Sắt II
0.66%
Sắt III
Sắt III
0.29%
Sắt IV
Sắt IV
0.025%