Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.079% 0.079%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.11% 0.11%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.83% 0.83%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.095% 2.1%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.26%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.49%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.3%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.32% 6.3%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.95%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.6%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
3.4%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.3% 18%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
3.0%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
4.9%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
8.8%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.6% 24%
Vàng II
Vàng II
5.0%
Vàng III
Vàng III
6.7%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.0% 28%
Bạc II
Bạc II
7.6%
Bạc III
Bạc III
7.7%
Bạc IV
Bạc IV
8.1%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.7% 15%
Đồng II
Đồng II
4.6%
Đồng III
Đồng III
3.6%
Đồng IV
Đồng IV
2.7%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.4% 3.3%
Sắt II
Sắt II
1.3%
Sắt III
Sắt III
0.53%
Sắt IV
Sắt IV
0.031%