Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.0048% 0.0048%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.0097% 0.0097%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.042% 0.042%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.016% 0.23%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.042%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.053%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.12%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.081% 1.4%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.22%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.36%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
0.73%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.58% 6.6%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
1.0%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
1.7%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
3.2%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.2% 21%
Vàng II
Vàng II
4.0%
Vàng III
Vàng III
5.8%
Vàng IV
Vàng IV
9.3%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.1% 40%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
11%
Bạc IV
Bạc IV
11%
Đồng I Đồng I
Đồng I
8.4% 25%
Đồng II
Đồng II
7.8%
Đồng III
Đồng III
5.8%
Đồng IV
Đồng IV
3.7%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.9% 3.8%
Sắt II
Sắt II
1.4%
Sắt III
Sắt III
0.41%
Sắt IV
Sắt IV
0.012%