Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.0081% 0.0081%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.027% 0.027%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.61% 0.61%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.051% 1.2%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.15%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.28%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.75%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.20% 4.1%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.58%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.0%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
2.3%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.85% 11%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
1.8%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.0%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
6.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.3% 23%
Vàng II
Vàng II
4.5%
Vàng III
Vàng III
6.4%
Vàng IV
Vàng IV
9.9%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.8% 33%
Bạc II
Bạc II
8.5%
Bạc III
Bạc III
9.2%
Bạc IV
Bạc IV
9.8%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.4% 21%
Đồng II
Đồng II
6.3%
Đồng III
Đồng III
4.8%
Đồng IV
Đồng IV
3.4%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.9% 4.4%
Sắt II
Sắt II
1.7%
Sắt III
Sắt III
0.64%
Sắt IV
Sắt IV
0.031%