Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.0000000000% 0.0000000000%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.0011% 0.0011%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.0077% 0.0077%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.0053% 0.043%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.0083%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.0095%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.019%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.026% 0.36%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.040%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.091%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
0.20%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.18% 2.7%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
0.41%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
0.68%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
1.5%
Vàng I Vàng I
Vàng I
1.3% 14%
Vàng II
Vàng II
2.4%
Vàng III
Vàng III
3.9%
Vàng IV
Vàng IV
6.9%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.9% 43%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
12%
Bạc IV
Bạc IV
13%
Đồng I Đồng I
Đồng I
11% 33%
Đồng II
Đồng II
10%
Đồng III
Đồng III
7.7%
Đồng IV
Đồng IV
4.6%
Sắt I Sắt I
Sắt I
2.5% 4.7%
Sắt II
Sắt II
1.8%
Sắt III
Sắt III
0.40%
Sắt IV
Sắt IV
0.0041%