Tộc tốt nhất

Chiến thuật đấu đội

Tộc

Bậc Tộc Độ phổ biến Top 4 Top 1 Avg Placement
S
9
Chiến Tướng
2.49
S
9
Thần Rừng
2.72
S
9
Long Tộc
2.73
S
8
Song Đấu
3.11
S
8
Đấu Sĩ
3.13
S
8
Thánh Thần
3.15
S
9
Cuồng Giáo
3.34
S
2
Độc Hành
3.40
S
3
Đại Sư
3.55
S
6
Bí Ẩn
3.48
S
4
Đại Sư
3.66
S
6
Thiện Xạ
3.67
S
1
Hoàng Đế
3.63
S
1
Đại Ca
3.72
S
6
Sát Thủ
3.85
S
8
Tiên Phong
3.79
A
1
Liều Lĩnh
3.84
A
7
Pháp Sư
3.86
A
4
Hấp Huyết
3.92
A
4
Đao Phủ
3.89
A
6
Khai Sáng
3.97
A
6
Song Đấu
3.98
A
2
Hộ Pháp
4.01
A
2
Song Đấu
4.05
A
4
Bí Ẩn
4.03
A
2
Bí Ẩn
4.08
B
1
Thợ Rèn
4.04
B
6
Thánh Thần
4.12
B
2
Thiện Xạ
4.12
B
4
Thiện Xạ
4.18
B
1
Độc Hành
4.17
B
3
Cuồng Giáo
4.19
B
4
Thánh Thần
4.21
B
2
Đại Sư
4.26
B
4
Khai Sáng
4.28
B
4
Linh Hồn
4.32
B
1
Nhẫn Giả
4.30
B
2
Khai Sáng
4.31
C
3
Thần Rừng
4.28
C
6
Chiến Tướng
4.32
C
2
Thánh Thần
4.40
C
6
Đồ Tể
4.33
C
3
Long Tộc
4.41
C
3
Đồ Tể
4.41
C
2
Hấp Huyết
4.45
C
2
Tiên Phong
4.48
C
2
Linh Hồn
4.50
C
6
Hộ Pháp
4.49
C
6
Long Tộc
4.48
C
2
Sát Thủ
4.55
D
4
Hộ Pháp
4.56
D
2
Đấu Sĩ
4.56
D
4
Tiên Phong
4.59
D
4
Nhẫn Giả
4.63
D
3
Đao Phủ
4.62
D
3
Pháp Sư
4.73
D
6
Tiên Phong
4.73
D
4
Song Đấu
4.80
D
3
Truyền Thuyết
4.78
D
6
Thần Rừng
4.77
D
4
Sát Thủ
4.93
D
2
Đao Phủ
4.94
D
3
Chiến Tướng
4.99
D
5
Pháp Sư
4.98
D
4
Đấu Sĩ
5.14
D
6
Đấu Sĩ
5.30
D
6
Cuồng Giáo
5.37
D
6
Thần Tài
6.02
D
3
Thần Tài
6.44