Tộc tốt nhất

Chiến thuật đấu đội

Tộc

Bậc Tộc Độ phổ biến Top 4 Top 1 Xếp hạng trung bình
S
Ngọc Long
1.69
S
4
Bang Hội
2.40
S
6
Đồ Long
3.00
S
5
Bí Ẩn
3.17
S
9
Chiến Binh Rồng
3.23
S
4
Bí Ẩn
3.31
S
4
Bang Hội
3.31
S
9
Pháp Sư
3.28
S
9
Thượng Long
3.44
S
1
Nhạc Công
3.51
S
9
Ngọc Long
3.61
S
1
Tinh Nữ
3.57
S
3
Bí Ẩn
3.57
S
5
Kỵ Sĩ
3.55
S
9
Cuồng Long
3.59
S
8
Đấu Sĩ
3.77
S
8
Huyễn Long
3.68
S
6
Thuật Sĩ
3.75
S
5
Lễ Hội
3.78
S
8
Ám Long
3.82
S
8
Lôi Long
3.68
A
5
Pháo Thủ
3.86
A
6
Sát Thủ
3.94
A
9
Kim Long
3.68
A
4
Bang Hội
3.89
A
1
Trộm Phép
3.90
A
2
Bí Ẩn
4.00
A
6
Chiến Binh
4.07
A
2
Bang Hội
4.01
A
2
Thuật Sĩ
4.04
A
6
Hóa Hình
4.04
A
4
Thuật Sĩ
4.06
A
4
Pháo Thủ
4.08
B
1
Bang Hội
4.07
B
4
Lễ Hội
4.17
B
4
Lôi Long
4.08
B
3
Lễ Hội
4.18
B
4
Ám Long
4.21
B
6
Xạ Tiễn
4.24
B
2
Chiến Binh
4.20
B
2
Hóa Hình
4.24
B
3
Pháo Thủ
4.24
B
6
Ám Long
4.30
B
Rồng Thần
4.25
B
4
Hóa Hình
4.25
B
2
Luyện Rồng
4.26
B
6
Ngọc Long
4.32
B
4
Kỵ Sĩ
4.28
C
2
Lễ Hội
4.32
C
6
Huyễn Long
4.32
C
6
Lôi Long
4.30
C
3
Luyện Rồng
4.35
C
7
Pháp Sư
4.26
C
3
Bang Hội
4.37
C
2
Ám Long
4.37
C
2
Pháo Thủ
4.38
C
2
Sát Thủ
4.40
C
4
Xạ Tiễn
4.46
C
1
Rồng Thần
4.40
C
4
Bang Hội
4.45
C
4
Hộ Pháp
4.49
C
2
Đấu Sĩ
4.44
C
2
Hộ Pháp
4.47
C
6
Hộ Pháp
4.49
C
4
Đấu Sĩ
4.51
C
2
Huyễn Long
4.53
C
4
Sát Thủ
4.55
C
3
Pháp Sư
4.49
C
3
Kim Long
4.52
C
4
Chiến Binh
4.55
C
4
Đồ Long
4.57
D
6
Đấu Sĩ
4.61
D
2
Lôi Long
4.60
D
3
Cuồng Long
4.65
D
3
Thần Thoại
4.68
D
5
Pháp Sư
4.62
D
3
Ngọc Long
4.71
D
4
Huyễn Long
4.71
D
3
Kỵ Sĩ
4.72
D
2
Xạ Tiễn
4.76
D
2
Kỵ Sĩ
4.80
D
6
Thượng Long
4.70
D
3
Thượng Long
4.78
D
3
Chiến Binh Rồng
4.81
D
2
Đồ Long
4.86
D
6
Chiến Binh Rồng
4.82
D
6
Cuồng Long
4.84
D
5
Kim Long
5.60
D
7
Kim Long
6.06