Tộc tốt nhất

Chiến thuật đấu đội

Tộc

Bậc Tộc Độ phổ biến Top 4 Top 1 Xếp hạng trung bình
S
9
Quân Cảnh Laser
2.08
S
8
Ma Pháp Sư
2.71
S
8
Ngưu Binh
2.63
S
9
Vệ Binh Tinh Tú
2.83
S
5
Hộ Công
3.53
S
1
Hắc Hóa
3.69
S
8
Linh Vật
3.68
S
5
Thần Giáp
3.75
S
6
Ngoại Đạo
3.73
S
1
Dự Báo Thời Tiết
3.76
S
4
Xạ Kích
3.78
S
1
Cao Thủ
3.77
A
4
Hộ Công
3.78
A
4
Tin Tặc
3.91
A
8
Song Đấu
3.96
A
6
Vệ Quân
3.89
A
7
Siêu Thú
3.86
A
3
Siêu Lừa
3.95
A
6
Quân Cảnh Laser
4.04
A
4
Đặc Nhiệm
3.97
A
6
Tình Nhân
4.00
A
6
Ma Pháp Sư
4.06
A
3
Thường Dân
4.01
A
3
Tin Tặc
4.10
B
6
Ngưu Binh
4.12
B
3
Hộ Công
4.09
B
2
Siêu Lừa
4.15
B
8
Đấu Sĩ
4.14
B
2
Linh Vật
4.14
B
1
Hiểm Họa
4.15
B
1
Thường Dân
4.18
B
4
Chủ Lực
4.15
B
3
Vệ Binh Tinh Tú
4.20
B
2
Song Đấu
4.23
B
2
Ngưu Binh
4.24
C
2
Tin Tặc
4.32
C
1
Chủ Lực
4.29
C
2
Hộ Công
4.34
C
2
Xạ Kích
4.32
C
3
Quân Cảnh Laser
4.46
C
4
Tình Nhân
4.41
C
5
Vệ Binh Tinh Tú
4.45
C
7
Vệ Binh Tinh Tú
4.46
C
3
Siêu Nhân
4.51
C
4
Ma Pháp Sư
4.50
C
2
Vệ Quân
4.51
C
3
Thần Đồng
4.52
C
4
Song Đấu
4.59
C
6
Song Đấu
4.59
D
2
A.D.M.I.N
4.57
D
5
Siêu Thú
4.56
D
6
Linh Vật
4.56
D
2
Thường Dân
4.55
D
2
Đấu Sĩ
4.58
D
2
Tình Nhân
4.62
D
6
A.D.M.I.N
4.55
D
2
Ma Pháp Sư
4.63
D
4
Ngưu Binh
4.63
D
4
Vệ Quân
4.66
D
3
Ngoại Đạo
4.72
D
3
Đặc Nhiệm
4.70
D
3
Thần Giáp
4.73
D
2
Đặc Nhiệm
4.77
D
3
Siêu Thú
4.92
D
4
Linh Vật
4.96
D
6
Đấu Sĩ
4.92
D
4
A.D.M.I.N
4.96
D
4
Đấu Sĩ
4.97
D
5
Thần Đồng
5.11
D
3
Đạo Chích
5.30
D
5
Đạo Chích
6.30