Đặc tính tốt nhất

TeamFight Tactics

Đặc tính

Thứ bậc Đặc tính Phổ biến Top 4 Top 1 Xếp Hạng Ban Đầu Trung Bình
S
10
Sử Gia
1.06
S
10
Định Mệnh
1.15
S
10
Thần Thoại
1.43
S
9
Hắc Ám
1.57
S
5
Thiên Cung
3.15
S
6
Bắn Tỉa
3.29
S
6
Sứ Thanh Hoa
3.18
S
8
Song Đấu
3.39
S
4
Quý Nhân
3.45
S
8
U Linh
3.58
S
8
Đấu Sĩ
3.58
S
5
Hiền Giả
3.71
S
5
Long Vương
3.68
S
8
Pháp Sư
3.74
S
6
Cảnh Vệ
3.75
S
3
Thiên Cung
3.76
S
6
Thuật Sĩ
3.77
S
7
Mặc Ảnh
3.84
S
6
Thần Rừng
3.71
S
3
Quý Nhân
3.80
A
1
Đại Thánh
3.88
A
3
Cao Cường
3.86
A
1
Tình Nhân
3.92
A
6
Hắc Ám
3.95
A
2
Thiên Cung
3.95
A
6
Khổng Lồ
3.99
A
4
Long Vương
4.01
A
4
Hiền Giả
4.05
A
3
Hiền Giả
4.06
B
7
Sử Gia
4.10
B
7
Thần Thoại
4.07
B
4
Thuật Sĩ
4.08
B
2
Quý Nhân
4.13
B
4
Cảnh Vệ
4.15
B
1
Lữ Khách
4.16
B
3
Định Mệnh
4.19
B
4
Bắn Tỉa
4.20
B
1
Họa Sư
4.12
B
2
U Linh
4.21
B
7
Định Mệnh
4.17
B
2
Pháp Sư
4.23
B
2
Hắc Ám
4.23
B
3
Mặc Ảnh
4.25
B
3
Thần Thoại
4.26
B
4
Sứ Thanh Hoa
4.26
C
2
Hiền Giả
4.29
C
6
U Linh
4.34
C
3
Long Vương
4.32
C
4
U Linh
4.35
C
2
Cảnh Vệ
4.32
C
2
Thuật Sĩ
4.35
C
2
Song Đấu
4.37
C
3
Sử Gia
4.38
C
5
Cao Cường
4.34
C
2
Thần Rừng
4.38
C
4
Tử Thần
4.40
C
2
Long Vương
4.44
C
2
Đấu Sĩ
4.46
C
2
Khổng Lồ
4.44
C
4
Xạ Thuật Sư
4.44
C
2
Sứ Thanh Hoa
4.49
C
1
Xạ T.Sư/Quý Nhân
3.75
C
5
Thần Thoại
4.51
C
6
Song Đấu
4.53
C
2
Tử Thần
4.54
D
4
Thiên Cung
4.56
D
2
Bắn Tỉa
4.59
D
4
Đấu Sĩ
4.60
D
4
Khổng Lồ
4.65
D
6
Pháp Sư
4.61
D
4
Thần Rừng
4.62
D
6
Đấu Sĩ
4.67
D
5
Thiên Cung
4.67
D
4
Pháp Sư
4.67
D
5
Mặc Ảnh
4.72
D
2
Xạ Thuật Sư
4.75
D
5
Định Mệnh
4.73
D
7
Thần Tài
4.92
D
4
Song Đấu
5.21
D
4
Hắc Ám
5.23
D
5
Sử Gia
5.26
D
5
Thiên Cung
5.27
D
3
Thần Tài
6.61
D
5
Thần Tài
6.83