Tộc tốt nhất

Chiến thuật đấu đội

Tộc

Bậc Tộc Độ phổ biến Top 4 Top 1 Avg Placement
S
9
Suy Vong
2.55
S
9
Thiên Thần
2.76
S
4
Bí Ẩn
2.91
S
8
Thần Sứ
3.13
S
7
Ác Quỷ
3.26
S
3
Tà Thần
3.49
S
3
Bí Ẩn
3.47
S
6
Sát Thủ
3.52
S
4
Tái Tạo
3.64
S
8
Quân Đoàn
3.65
S
8
Ma Sứ
3.64
S
1
Vĩnh Hằng
3.67
A
2
Sát Thủ
3.88
A
6
Hiệp Sĩ
3.76
A
4
Thuật Sĩ
3.82
A
1
Quỷ Vương
3.84
A
2
Bí Ẩn
3.99
A
4
Ma Pháp Sư
4.04
A
3
Tiên Hắc Ám
4.05
A
2
Tà Thần
3.99
A
1
Luyện Rồng
3.99
A
4
Đồ Long
4.08
B
6
Suy Vong
4.16
B
2
Thần Sứ
4.19
B
6
Chiến Binh
4.23
B
3
Thiết Giáp
4.17
B
2
Kỵ Sĩ
4.23
B
5
Thây Ma
4.25
B
2
Thuật Sĩ
4.19
B
2
Ma Sứ
4.30
C
2
Tái Tạo
4.25
C
4
Sát Thủ
4.34
C
3
Thiên Thần
4.37
C
2
Tiên Tộc
4.38
C
6
Thần Sứ
4.43
C
2
Hiệp Sĩ
4.43
C
2
Cung Thủ
4.46
C
6
Thiên Thần
4.46
C
2
Quân Đoàn
4.48
C
4
Hiệp Sĩ
4.43
C
2
Thiết Giáp
4.48
C
4
Thây Ma
4.54
D
6
Ma Sứ
4.56
D
4
Cung Thủ
4.59
D
2
Đấu Sĩ
4.59
D
3
Thây Ma
4.62
D
4
Ma Sứ
4.62
D
3
Tiên Tộc
4.57
D
3
Suy Vong
4.70
D
2
Đồ Long
4.69
D
5
Ác Quỷ
4.62
D
2
Ma Pháp Sư
4.72
D
3
Kỵ Sĩ
4.72
D
3
Chiến Binh
4.79
D
6
Quân Đoàn
4.83
D
4
Đấu Sĩ
4.78
D
3
Ác Quỷ
4.84
D
4
Thần Sứ
4.90
D
4
Kỵ Sĩ
4.99
D
4
Quân Đoàn
5.13
D
5
Long Tộc
5.13
D
3
Long Tộc
5.33