Tộc tốt nhất

Chiến thuật đấu đội

Tộc

Bậc Tộc Độ phổ biến Top 4 Top 1 Avg Placement
S
9
Cuồng Giáo
3.02
S
9
Thần Rừng
2.93
S
9
Chiến Tướng
2.98
S
6
Song Đấu
3.24
S
9
Pháp Sư
3.20
S
6
Đấu Sĩ
3.42
S
6
Hộ Pháp
3.42
S
4
Mê Hoặc
3.49
S
4
Đại Sư
3.56
S
2
Độc Hành
3.54
S
6
Thánh Thần
3.58
S
3
Đại Sư
3.60
S
6
Bí Ẩn
3.57
S
1
Hoàng Đế
3.74
A
6
U Hồn
3.80
A
1
Đại Ca
3.83
A
1
Độc Hành
3.90
A
1
Biến Thể
3.88
A
6
Khai Sáng
3.98
A
2
Bóng Ma
3.94
A
4
Thánh Thần
4.02
A
4
Bí Ẩn
4.03
A
4
Khai Sáng
4.10
A
2
Bí Ẩn
4.06
A
4
Bóng Ma
4.06
B
2
Mê Hoặc
4.12
B
2
Song Đấu
4.10
B
2
Thánh Thần
4.12
B
4
Thợ Săn
4.12
B
6
Thánh Thần
4.18
B
4
Hộ Pháp
4.21
B
6
Thiện Xạ
4.24
B
1
Nhẫn Giả
4.29
B
2
Hộ Pháp
4.25
B
2
Sát Thủ
4.31
C
6
Sát Thủ
4.31
C
3
Cuồng Giáo
4.28
C
3
Nguyệt Tộc
4.43
C
3
Pháp Sư
4.36
C
2
Đại Sư
4.36
C
3
Chiến Tướng
4.44
C
6
Song Đấu
4.42
C
3
Thần Rừng
4.45
C
2
U Hồn
4.47
C
2
Thợ Săn
4.48
C
4
Sát Thủ
4.54
C
4
Tiên Phong
4.49
C
4
Đấu Sĩ
4.49
C
2
Khai Sáng
4.54
C
6
Thần Rừng
4.51
D
2
Linh Hồn
4.55
D
4
Thợ Săn
4.54
D
3
Thợ Săn
4.64
D
6
Đấu Sĩ
4.64
D
6
Tiên Phong
4.65
D
6
Tiên Phong
4.74
D
4
Thiện Xạ
4.71
D
2
Tiên Phong
4.71
D
4
Nhẫn Giả
4.71
D
2
Đấu Sĩ
4.71
D
6
Chiến Tướng
4.73
D
6
Pháp Sư
4.73
D
4
U Hồn
4.75
D
4
Linh Hồn
4.82
D
2
Thiện Xạ
4.87
D
5
Nguyệt Tộc
5.05
D
6
Cuồng Giáo
5.12
D
3
Bóng Ma
5.18
D
4
Song Đấu
5.36
D
3
Thần Tài
5.87
D
6
Thần Tài
5.93