Tộc tốt nhất

Chiến thuật đấu đội

Tộc

Bậc Tộc Độ phổ biến Top 4 Top 1 Xếp hạng trung bình
S
8
Suy Vong
1.94
S
8
Ma Sứ
2.02
S
9
Chiến Binh
2.48
S
9
Thiên Thần
2.41
S
6
Pháo Thủ
2.49
S
5
Bí Ẩn
2.82
S
9
Vệ Binh
3.03
S
8
Quân Đoàn
3.02
S
8
Thần Sứ
3.12
S
5
Tà Thần
3.10
S
4
Bí Ẩn
3.14
S
8
Ác Quỷ
3.29
S
6
Sát Thủ
3.58
S
6
Đấu Sĩ
3.62
S
6
Suy Vong
3.67
S
4
Thiết Giáp
3.64
S
6
Ma Pháp Sư
3.53
S
4
Tà Thần
3.64
S
3
Bí Ẩn
3.65
S
6
Tái Tạo
3.68
S
4
Pháo Thủ
3.79
A
4
Kỵ Sĩ
3.86
A
1
Búp Bê
3.80
A
2
Ác Quỷ
3.87
A
6
Hiệp Sĩ
3.91
A
1
Quỷ Vương
3.91
A
2
Sát Thủ
4.02
A
4
Thuật Sĩ
3.97
A
1
Chiến Thần
3.99
A
3
Thiết Giáp
4.06
A
3
Tà Thần
4.01
B
6
Cung Thủ
4.08
B
3
Kỵ Sĩ
4.13
B
5
Thây Ma
4.10
B
4
Suy Vong
4.23
B
2
Bí Ẩn
4.19
B
2
Thuật Sĩ
4.18
B
6
Ma Sứ
4.23
B
6
Thần Sứ
4.28
C
2
Thần Sứ
4.28
C
3
Vệ Binh
4.30
C
2
Tái Tạo
4.25
C
6
Quân Đoàn
4.32
C
4
Tái Tạo
4.27
C
6
Chiến Binh
4.35
C
4
Ma Pháp Sư
4.31
C
3
Thiên Thần
4.34
C
2
Hiệp Sĩ
4.33
C
2
Suy Vong
4.35
C
4
Ác Quỷ
4.37
C
4
Hiệp Sĩ
4.37
C
3
Chiến Binh
4.41
C
2
Kỵ Sĩ
4.40
C
6
Ác Quỷ
4.40
C
1
Luyện Rồng
4.34
C
2
Quân Đoàn
4.43
C
4
Sát Thủ
4.46
C
2
Thiết Giáp
4.47
C
4
Cung Thủ
4.45
C
2
Pháo Thủ
4.50
C
6
Thiên Thần
4.49
C
2
Đấu Sĩ
4.53
C
3
Thây Ma
4.52
C
2
Ma Sứ
4.54
C
4
Ma Sứ
4.55
D
6
Vệ Binh
4.56
D
4
Đấu Sĩ
4.58
D
2
Cung Thủ
4.61
D
4
Thây Ma
4.60
D
4
Thần Sứ
4.64
D
4
Quân Đoàn
4.66
D
2
Ma Pháp Sư
4.72
D
2
Tà Thần
4.70
D
3
Long Tộc
5.24
D
5
Long Tộc
6.09