Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.016% 0.016%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.032% 0.032%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.79% 0.79%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.098% 1.8%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.23%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.40%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.0%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.29% 5.4%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.78%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.4%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
2.9%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.98% 13%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.2%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.5%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
7.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.5% 25%
Vàng II
Vàng II
5.0%
Vàng III
Vàng III
6.9%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.2% 30%
Bạc II
Bạc II
7.8%
Bạc III
Bạc III
8.2%
Bạc IV
Bạc IV
8.8%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.4% 18%
Đồng II
Đồng II
5.4%
Đồng III
Đồng III
4.1%
Đồng IV
Đồng IV
3.0%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.6% 3.8%
Sắt II
Sắt II
1.5%
Sắt III
Sắt III
0.54%
Sắt IV
Sắt IV
0.033%