Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.0053% 0.0053%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.036% 0.036%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.52% 0.52%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.056% 1.3%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.16%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.30%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.82%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.26% 4.4%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.64%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.1%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
2.4%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.87% 11%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
1.9%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.0%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
5.8%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.4% 23%
Vàng II
Vàng II
4.6%
Vàng III
Vàng III
6.4%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.7% 32%
Bạc II
Bạc II
8.4%
Bạc III
Bạc III
8.8%
Bạc IV
Bạc IV
9.6%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.4% 20%
Đồng II
Đồng II
6.2%
Đồng III
Đồng III
4.7%
Đồng IV
Đồng IV
3.3%
Sắt I Sắt I
Sắt I
2.0% 4.6%
Sắt II
Sắt II
1.8%
Sắt III
Sắt III
0.71%
Sắt IV
Sắt IV
0.085%