Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.0098% 0.0098%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.019% 0.019%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
1.2% 1.2%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.10% 2.4%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.29%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.58%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.4%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.34% 7.4%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
1.0%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.8%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
4.2%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.0% 16%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.6%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
4.2%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
8.4%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.5% 25%
Vàng II
Vàng II
5.1%
Vàng III
Vàng III
6.8%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.9% 28%
Bạc II
Bạc II
7.2%
Bạc III
Bạc III
7.7%
Bạc IV
Bạc IV
8.4%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.4% 15%
Đồng II
Đồng II
4.6%
Đồng III
Đồng III
3.5%
Đồng IV
Đồng IV
2.7%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.4% 3.4%
Sắt II
Sắt II
1.3%
Sắt III
Sắt III
0.56%
Sắt IV
Sắt IV
0.034%