Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.017% 0.017%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.035% 0.035%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
1.1% 1.1%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.12% 2.3%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.28%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.56%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.4%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.37% 7.2%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
1.0%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.8%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
3.9%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.1% 16%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.7%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
4.4%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
8.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.7% 25%
Vàng II
Vàng II
5.3%
Vàng III
Vàng III
6.9%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.0% 27%
Bạc II
Bạc II
7.2%
Bạc III
Bạc III
7.5%
Bạc IV
Bạc IV
7.9%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.6% 15%
Đồng II
Đồng II
4.7%
Đồng III
Đồng III
3.5%
Đồng IV
Đồng IV
2.6%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.6% 3.7%
Sắt II
Sắt II
1.4%
Sắt III
Sắt III
0.62%
Sắt IV
Sắt IV
0.058%