Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.039% 0.039%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.052% 0.052%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.72% 0.72%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.23% 4.5%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.65%
Kim Cương III
Kim Cương III
1.1%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
2.4%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.0000000000% 0.0000000000%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.0000000000%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.0000000000%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
0.0000000000%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.1% 13%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.3%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.5%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
6.3%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.5% 31%
Vàng II
Vàng II
6.4%
Vàng III
Vàng III
8.7%
Vàng IV
Vàng IV
12%
Bạc I Bạc I
Bạc I
7.8% 37%
Bạc II
Bạc II
10%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
8.7%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.2% 11%
Đồng II
Đồng II
3.4%
Đồng III
Đồng III
2.1%
Đồng IV
Đồng IV
1.3%
Sắt I Sắt I
Sắt I
0.66% 1.3%
Sắt II
Sắt II
0.51%
Sắt III
Sắt III
0.20%
Sắt IV
Sắt IV
0.0081%