Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.017% 0.017%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.015% 0.015%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
1.0% 1.0%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.055% 1.5%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.17%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.33%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.96%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.23% 4.8%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.65%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.1%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
2.7%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.92% 12%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.0%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.2%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
6.4%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.5% 24%
Vàng II
Vàng II
4.7%
Vàng III
Vàng III
6.6%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.6% 32%
Bạc II
Bạc II
8.3%
Bạc III
Bạc III
8.8%
Bạc IV
Bạc IV
9.4%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.9% 19%
Đồng II
Đồng II
5.8%
Đồng III
Đồng III
4.4%
Đồng IV
Đồng IV
3.0%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.6% 3.8%
Sắt II
Sắt II
1.5%
Sắt III
Sắt III
0.54%
Sắt IV
Sắt IV
0.028%