Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.028% 0.028%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.056% 0.056%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
1.1% 1.1%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.13% 2.5%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.32%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.57%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.4%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.34% 7.5%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
1.1%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.9%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
4.1%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.2% 16%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
3.0%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
4.4%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
8.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.9% 26%
Vàng II
Vàng II
5.6%
Vàng III
Vàng III
7.3%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.8% 26%
Bạc II
Bạc II
7.0%
Bạc III
Bạc III
7.2%
Bạc IV
Bạc IV
7.6%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.2% 14%
Đồng II
Đồng II
4.0%
Đồng III
Đồng III
3.2%
Đồng IV
Đồng IV
2.5%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.9% 4.5%
Sắt II
Sắt II
1.8%
Sắt III
Sắt III
0.77%
Sắt IV
Sắt IV
0.046%