Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.010% 0.010%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.029% 0.029%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.13% 0.13%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.037% 0.59%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.079%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.14%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.32%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.17% 2.7%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.42%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.70%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
1.3%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.79% 9.6%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
1.6%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
2.5%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
4.6%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.6% 24%
Vàng II
Vàng II
4.7%
Vàng III
Vàng III
6.6%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.7% 37%
Bạc II
Bạc II
9.6%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
7.1% 22%
Đồng II
Đồng II
6.6%
Đồng III
Đồng III
5.0%
Đồng IV
Đồng IV
3.1%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.6% 3.3%
Sắt II
Sắt II
1.3%
Sắt III
Sắt III
0.36%
Sắt IV
Sắt IV
0.015%