Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.043% 0.043%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.085% 0.085%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.96% 0.96%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.10% 2.1%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.27%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.49%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.3%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.35% 6.6%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.96%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.6%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
3.6%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.1% 15%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.7%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
4.1%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
7.6%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.9% 26%
Vàng II
Vàng II
5.5%
Vàng III
Vàng III
7.5%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.3% 28%
Bạc II
Bạc II
7.6%
Bạc III
Bạc III
7.8%
Bạc IV
Bạc IV
8.1%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.7% 15%
Đồng II
Đồng II
4.7%
Đồng III
Đồng III
3.5%
Đồng IV
Đồng IV
2.4%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.3% 3.0%
Sắt II
Sắt II
1.2%
Sắt III
Sắt III
0.45%
Sắt IV
Sắt IV
0.028%