Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.012% 0.012%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.026% 0.026%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.11% 0.11%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.032% 0.57%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.076%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.13%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.32%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.17% 2.6%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.39%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.67%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
1.4%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.80% 10%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
1.6%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
2.6%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
5.0%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.7% 25%
Vàng II
Vàng II
5.0%
Vàng III
Vàng III
7.0%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.9% 37%
Bạc II
Bạc II
9.8%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
10%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.6% 20%
Đồng II
Đồng II
6.1%
Đồng III
Đồng III
4.5%
Đồng IV
Đồng IV
2.9%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.5% 3.2%
Sắt II
Sắt II
1.2%
Sắt III
Sắt III
0.39%
Sắt IV
Sắt IV
0.014%