Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.026% 0.026%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.053% 0.053%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
1.0% 1.0%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.11% 2.4%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.29%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.54%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.5%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.38% 7.5%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
1.0%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.8%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
4.2%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.2% 17%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.9%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
4.6%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
8.6%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.9% 26%
Vàng II
Vàng II
5.6%
Vàng III
Vàng III
7.5%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.0% 27%
Bạc II
Bạc II
7.3%
Bạc III
Bạc III
7.5%
Bạc IV
Bạc IV
7.7%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.3% 14%
Đồng II
Đồng II
4.2%
Đồng III
Đồng III
3.2%
Đồng IV
Đồng IV
2.2%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.2% 2.7%
Sắt II
Sắt II
1.1%
Sắt III
Sắt III
0.43%
Sắt IV
Sắt IV
0.030%