Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.021% 0.021%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.043% 0.043%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
1.4% 1.4%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.092% 2.7%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.26%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.53%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.8%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.32% 7.8%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.95%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.8%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
4.7%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.1% 18%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.8%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
4.6%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
9.5%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.6% 26%
Vàng II
Vàng II
5.3%
Vàng III
Vàng III
7.4%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.7% 26%
Bạc II
Bạc II
7.0%
Bạc III
Bạc III
7.2%
Bạc IV
Bạc IV
7.5%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.1% 13%
Đồng II
Đồng II
4.2%
Đồng III
Đồng III
3.2%
Đồng IV
Đồng IV
2.2%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.2% 2.7%
Sắt II
Sắt II
1.1%
Sắt III
Sắt III
0.40%
Sắt IV
Sắt IV
0.023%