Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.018% 0.018%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.069% 0.069%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.50% 0.50%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.19% 4.0%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.57%
Kim Cương III
Kim Cương III
1.0%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
2.2%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.0000000000% 0.0000000000%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.0000000000%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.0000000000%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
0.0000000000%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.0% 12%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.2%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.4%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
6.1%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.4% 31%
Vàng II
Vàng II
6.6%
Vàng III
Vàng III
9.0%
Vàng IV
Vàng IV
12%
Bạc I Bạc I
Bạc I
8.0% 38%
Bạc II
Bạc II
11%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
9.0%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.1% 10%
Đồng II
Đồng II
3.3%
Đồng III
Đồng III
1.9%
Đồng IV
Đồng IV
1.1%
Sắt I Sắt I
Sắt I
0.54% 1.1%
Sắt II
Sắt II
0.46%
Sắt III
Sắt III
0.15%
Sắt IV
Sắt IV
0.0066%