Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.023% 0.023%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.049% 0.049%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.34% 0.34%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.20% 3.7%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.58%
Kim Cương III
Kim Cương III
1.0%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
1.9%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.0000000000% 0.0000000000%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.0000000000%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.0000000000%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
0.0000000000%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.2% 12%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.3%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.2%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
5.4%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.8% 30%
Vàng II
Vàng II
6.4%
Vàng III
Vàng III
8.5%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
8.5% 39%
Bạc II
Bạc II
11%
Bạc III
Bạc III
10%
Bạc IV
Bạc IV
8.6%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.8% 12%
Đồng II
Đồng II
3.5%
Đồng III
Đồng III
2.1%
Đồng IV
Đồng IV
1.4%
Sắt I Sắt I
Sắt I
0.66% 1.4%
Sắt II
Sắt II
0.57%
Sắt III
Sắt III
0.20%
Sắt IV
Sắt IV
0.016%