Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.018% 0.018%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.012% 0.012%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.51% 0.51%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.044% 1.2%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.14%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.27%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.83%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.24% 4.3%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.65%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
1.1%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
2.3%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.83% 11%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
1.9%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
2.8%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
5.6%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.4% 23%
Vàng II
Vàng II
4.4%
Vàng III
Vàng III
6.2%
Vàng IV
Vàng IV
9.9%
Bạc I Bạc I
Bạc I
5.8% 33%
Bạc II
Bạc II
8.5%
Bạc III
Bạc III
9.1%
Bạc IV
Bạc IV
9.8%
Đồng I Đồng I
Đồng I
6.4% 21%
Đồng II
Đồng II
6.3%
Đồng III
Đồng III
4.8%
Đồng IV
Đồng IV
3.6%
Sắt I Sắt I
Sắt I
2.0% 4.6%
Sắt II
Sắt II
1.8%
Sắt III
Sắt III
0.71%
Sắt IV
Sắt IV
0.034%