Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.014% 0.014%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.029% 0.029%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
1.7% 1.7%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.11% 3.3%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.32%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.69%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
2.2%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.32% 8.6%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
1.0%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
2.0%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
5.2%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.0% 18%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
2.7%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
4.5%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
9.8%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.2% 25%
Vàng II
Vàng II
4.8%
Vàng III
Vàng III
6.8%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.2% 25%
Bạc II
Bạc II
6.6%
Bạc III
Bạc III
7.0%
Bạc IV
Bạc IV
7.6%
Đồng I Đồng I
Đồng I
4.0% 14%
Đồng II
Đồng II
4.2%
Đồng III
Đồng III
3.3%
Đồng IV
Đồng IV
2.5%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.3% 3.0%
Sắt II
Sắt II
1.2%
Sắt III
Sắt III
0.49%
Sắt IV
Sắt IV
0.046%