Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.015% 0.015%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.019% 0.019%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
0.078% 0.078%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.031% 0.50%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.056%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.11%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
0.30%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.16% 2.7%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
0.40%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
0.59%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
1.5%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
0.88% 11%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
1.7%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
3.0%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
5.9%
Vàng I Vàng I
Vàng I
3.1% 27%
Vàng II
Vàng II
5.4%
Vàng III
Vàng III
7.5%
Vàng IV
Vàng IV
11%
Bạc I Bạc I
Bạc I
6.9% 36%
Bạc II
Bạc II
9.6%
Bạc III
Bạc III
9.7%
Bạc IV
Bạc IV
9.8%
Đồng I Đồng I
Đồng I
5.7% 17%
Đồng II
Đồng II
5.4%
Đồng III
Đồng III
4.0%
Đồng IV
Đồng IV
2.7%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.5% 3.4%
Sắt II
Sắt II
1.3%
Sắt III
Sắt III
0.51%
Sắt IV
Sắt IV
0.018%