Phân bố xếp hạng

Phân bố xếp hạng (TFT)

Thứ bậc Hạng Hạng % Bậc %
Thách Đấu Thách Đấu
Thách Đấu
0.013% 0.013%
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đại Cao Thủ
0.027% 0.027%
Cao Thủ Cao Thủ
Cao Thủ
1.8% 1.8%
Kim Cương I Kim Cương I
Kim Cương I
0.11% 3.2%
Kim Cương II
Kim Cương II
0.33%
Kim Cương III
Kim Cương III
0.70%
Kim Cương IV
Kim Cương IV
2.0%
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
ngọc lục bảo I
0.42% 9.3%
ngọc lục bảo II
ngọc lục bảo II
1.1%
ngọc lục bảo III
ngọc lục bảo III
2.2%
ngọc lục bảo IV
ngọc lục bảo IV
5.5%
Bạch Kim I Bạch Kim I
Bạch Kim I
1.2% 19%
Bạch Kim II
Bạch Kim II
3.1%
Bạch Kim III
Bạch Kim III
5.1%
Bạch Kim IV
Bạch Kim IV
10%
Vàng I Vàng I
Vàng I
2.7% 26%
Vàng II
Vàng II
5.3%
Vàng III
Vàng III
7.3%
Vàng IV
Vàng IV
10%
Bạc I Bạc I
Bạc I
4.3% 24%
Bạc II
Bạc II
6.6%
Bạc III
Bạc III
6.5%
Bạc IV
Bạc IV
7.0%
Đồng I Đồng I
Đồng I
3.6% 12%
Đồng II
Đồng II
3.6%
Đồng III
Đồng III
2.8%
Đồng IV
Đồng IV
2.2%
Sắt I Sắt I
Sắt I
1.1% 2.8%
Sắt II
Sắt II
1.1%
Sắt III
Sắt III
0.52%
Sắt IV
Sắt IV
0.038%