Đặc tính tốt nhất

TeamFight Tactics

Đặc tính

Thứ bậc Đặc tính Phổ biến Top 4 Top 1 Xếp Hạng Ban Đầu Trung Bình
S
10
Sử Gia
1.04
S
10
Định Mệnh
1.12
S
10
Thần Thoại
1.45
S
9
Hắc Ám
1.52
S
5
Thiên Cung
3.20
S
6
Bắn Tỉa
3.31
S
6
Sứ Thanh Hoa
3.22
S
8
Song Đấu
3.52
S
4
Quý Nhân
3.47
S
5
Hiền Giả
3.71
S
3
Thiên Cung
3.69
S
8
Đấu Sĩ
3.64
S
6
Thần Rừng
3.58
S
6
Cảnh Vệ
3.70
S
8
U Linh
3.74
A
6
Thuật Sĩ
3.81
A
5
Long Vương
3.83
A
8
Pháp Sư
3.84
A
3
Quý Nhân
3.82
A
6
Khổng Lồ
3.91
A
3
Cao Cường
3.86
A
1
Đại Thánh
3.91
A
6
Hắc Ám
3.95
A
2
Thiên Cung
3.96
A
1
Tình Nhân
3.94
A
7
Mặc Ảnh
4.02
A
3
Định Mệnh
4.02
A
3
Hiền Giả
4.03
A
4
Hiền Giả
4.05
A
4
Long Vương
4.04
B
4
Thuật Sĩ
4.06
B
1
Lữ Khách
4.12
B
2
Quý Nhân
4.12
B
7
Định Mệnh
4.12
B
2
Pháp Sư
4.20
B
7
Thần Thoại
4.18
B
4
Cảnh Vệ
4.21
B
2
U Linh
4.23
B
2
Hắc Ám
4.20
B
3
Thần Thoại
4.23
B
3
Mặc Ảnh
4.25
B
4
U Linh
4.27
B
3
Long Vương
4.25
B
7
Sử Gia
4.25
B
1
Họa Sư
4.20
B
4
Sứ Thanh Hoa
4.26
B
4
Bắn Tỉa
4.29
C
5
Cao Cường
4.27
C
2
Thuật Sĩ
4.33
C
2
Cảnh Vệ
4.32
C
6
U Linh
4.39
C
2
Thần Rừng
4.35
C
4
Tử Thần
4.35
C
2
Hiền Giả
4.35
C
2
Song Đấu
4.36
C
3
Sử Gia
4.40
C
2
Khổng Lồ
4.42
C
2
Sứ Thanh Hoa
4.45
C
2
Tử Thần
4.45
C
2
Đấu Sĩ
4.52
C
4
Xạ Thuật Sư
4.47
C
4
Thiên Cung
4.57
D
2
Long Vương
4.55
D
5
Thần Thoại
4.56
D
4
Thần Rừng
4.56
D
6
Song Đấu
4.63
D
6
Pháp Sư
4.63
D
4
Đấu Sĩ
4.62
D
2
Bắn Tỉa
4.69
D
6
Đấu Sĩ
4.68
D
5
Định Mệnh
4.66
D
4
Pháp Sư
4.70
D
4
Khổng Lồ
4.77
D
5
Mặc Ảnh
4.76
D
5
Thiên Cung
4.84
D
2
Xạ Thuật Sư
4.91
D
7
Thần Tài
4.95
D
4
Hắc Ám
5.08
D
4
Song Đấu
5.37
D
5
Thiên Cung
5.47
D
5
Sử Gia
5.55
D
3
Thần Tài
6.81
D
5
Thần Tài
7.01