Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở BR

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở BR

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
PIJACK
PIJACK
BR (#1)
Người thách đấu 1120 LP
Trận thắng: 99 (64.3%)
2.
Twtv GiveLoveU
Twtv GiveLoveU
BR (#2)
Người thách đấu 910 LP
Trận thắng: 109 (57.7%)
3.
Nerdola Bombado
Nerdola Bombado
BR (#3)
Người thách đấu 789 LP
Trận thắng: 81 (57.0%)
4.
Hyoga Hyoga
Hyoga Hyoga
BR (#4)
Người thách đấu 718 LP
Trận thắng: 88 (54.7%)
5.
Procurando Nami
Procurando Nami
BR (#5)
Người thách đấu 712 LP
Trận thắng: 87 (55.1%)
6.
JVO10FATUSOUT
JVO10FATUSOUT
BR (#6)
Người thách đấu 703 LP
Trận thắng: 94 (57.0%)
Bạch kim I
Trận thắng: 9 (45.0%)
7.
Morttheus
Morttheus
BR (#7)
Người thách đấu 700 LP
Trận thắng: 67 (59.3%)
8.
buero mais frio
buero mais frio
BR (#8)
Người thách đấu 677 LP
Trận thắng: 128 (55.2%)
9.
Gahh
Gahh
BR (#9)
Người thách đấu 667 LP
Trận thắng: 130 (54.6%)
10.
FLA kksh
FLA kksh
BR (#10)
Người thách đấu 657 LP
Trận thắng: 86 (57.0%)
11.
FUR StineR
FUR StineR
BR (#11)
Người thách đấu 649 LP
Trận thắng: 83 (54.2%)
12.
NindoFinin
NindoFinin
BR (#12)
Người thách đấu 646 LP
Trận thắng: 83 (56.8%)
13.
Enga
Enga
BR (#13)
Người thách đấu 645 LP
Trận thắng: 75 (55.1%)
14.
loose criminal
loose criminal
BR (#14)
Người thách đấu 641 LP
Trận thắng: 89 (56.3%)
15.
focused aikawa
focused aikawa
BR (#15)
Người thách đấu 626 LP
Trận thắng: 87 (58.8%)
16.
Shikamaru
Shikamaru
BR (#16)
Người thách đấu 624 LP
Trận thắng: 74 (56.5%)
Bạch kim I
Trận thắng: 4 (36.4%)
17.
God YiViegoGwen
God YiViegoGwen
BR (#17)
Người thách đấu 617 LP
Trận thắng: 104 (52.3%)
18.
Dias OG
Dias OG
BR (#18)
Người thách đấu 601 LP
Trận thắng: 66 (55.0%)
19.
THE WIND RISES c
THE WIND RISES c
BR (#19)
Người thách đấu 589 LP
Trận thắng: 61 (60.4%)
20.
vvi2
vvi2
BR (#20)
Người thách đấu 585 LP
Trận thắng: 91 (56.5%)
21.
Grevzin
Grevzin
BR (#21)
Người thách đấu 570 LP
Trận thắng: 64 (57.1%)
22.
E T E R N U M l
E T E R N U M l
BR (#22)
Người thách đấu 565 LP
Trận thắng: 92 (54.1%)
23.
0 talent
0 talent
BR (#23)
Người thách đấu 559 LP
Trận thắng: 70 (60.3%)
24.
304
304
BR (#24)
Người thách đấu 558 LP
Trận thắng: 56 (63.6%)
25.
CNB Nukan
CNB Nukan
BR (#25)
Người thách đấu 556 LP
Trận thắng: 100 (52.1%)
26.
cant top me now
cant top me now
BR (#26)
Người thách đấu 554 LP
Trận thắng: 159 (51.8%)
27.
Zayco
Zayco
BR (#27)
Người thách đấu 550 LP
Trận thắng: 110 (50.2%)
28.
afk side
afk side
BR (#28)
Người thách đấu 549 LP
Trận thắng: 75 (55.1%)
29.
little zay
little zay
BR (#29)
Người thách đấu 547 LP
Trận thắng: 50 (61.7%)
30.
juan mango
juan mango
BR (#30)
Người thách đấu 545 LP
Trận thắng: 80 (56.7%)
31.
bob o construtor
bob o construtor
BR (#31)
Người thách đấu 544 LP
Trận thắng: 66 (58.4%)
32.
QUINDINHO
QUINDINHO
BR (#32)
Người thách đấu 541 LP
Trận thắng: 70 (53.4%)
33.
VITÃO DO RODO
VITÃO DO RODO
BR (#33)
Người thách đấu 534 LP
Trận thắng: 87 (53.4%)
34.
Matessssssssssss
Matessssssssssss
BR (#34)
Người thách đấu 526 LP
Trận thắng: 100 (54.9%)
Bạch kim II
Trận thắng: 9 (81.8%)
35.
Adrizera
Adrizera
BR (#35)
Người thách đấu 520 LP
Trận thắng: 94 (54.0%)
36.
Twitch VinaoMD
Twitch VinaoMD
BR (#36)
Người thách đấu 517 LP
Trận thắng: 83 (56.8%)
37.
Nestorzinho
Nestorzinho
BR (#37)
Người thách đấu 513 LP
Trận thắng: 80 (56.3%)
38.
Preaczyy
Preaczyy
BR (#38)
Người thách đấu 512 LP
Trận thắng: 85 (53.1%)
39.
ofnir
ofnir
BR (#39)
Người thách đấu 510 LP
Trận thắng: 99 (55.0%)
40.
iMaaasTeR
iMaaasTeR
BR (#40)
Người thách đấu 510 LP
Trận thắng: 73 (57.0%)
41.
Adroitnes
Adroitnes
BR (#41)
Người thách đấu 509 LP
Trận thắng: 64 (55.2%)
42.
nagasawa
BR (#42)
Người thách đấu 509 LP
Trận thắng: 51 (61.4%)
43.
hnoki
hnoki
BR (#43)
Người thách đấu 508 LP
Trận thắng: 103 (52.6%)
44.
FÃ DO VITOR DIAS
FÃ DO VITOR DIAS
BR (#44)
Người thách đấu 508 LP
Trận thắng: 64 (59.3%)
Kim cương II
Trận thắng: 10 (66.7%)
45.
kime no yaiba
kime no yaiba
BR (#45)
Người thách đấu 508 LP
Trận thắng: 55 (59.8%)
46.
FUR Fuuu
FUR Fuuu
BR (#46)
Người thách đấu 507 LP
Trận thắng: 86 (53.1%)
47.
visão
visão
BR (#47)
Người thách đấu 506 LP
Trận thắng: 99 (54.1%)
48.
açai bowl
açai bowl
BR (#48)
Người thách đấu 506 LP
Trận thắng: 83 (58.5%)
49.
CNB Forlin
CNB Forlin
BR (#49)
Người thách đấu 505 LP
Trận thắng: 56 (58.3%)
50.
PB Lord Semi
PB Lord Semi
BR (#50)
Người thách đấu 505 LP
Trận thắng: 50 (60.2%)
51.
VMarvin
VMarvin
BR (#51)
Người thách đấu 504 LP
Trận thắng: 106 (51.0%)
52.
EMPOLIGACC012022
EMPOLIGACC012022
BR (#52)
Người thách đấu 504 LP
Trận thắng: 76 (57.1%)
53.
Broken heart I
Broken heart I
BR (#53)
Người thách đấu 504 LP
Trận thắng: 54 (54.0%)
54.
JJW
JJW
BR (#54)
Người thách đấu 503 LP
Trận thắng: 88 (60.7%)
55.
bônas
bônas
BR (#55)
Người thách đấu 502 LP
Trận thắng: 70 (58.3%)
56.
Pride
Pride
BR (#56)
Người thách đấu 501 LP
Trận thắng: 72 (55.8%)
57.
PAGYS
PAGYS
BR (#57)
Người thách đấu 501 LP
Trận thắng: 60 (57.1%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 9 (75.0%)
58.
ProDelta
ProDelta
BR (#58)
Người thách đấu 501 LP
Trận thắng: 56 (55.4%)
59.
PRAY 4 GANK
PRAY 4 GANK
BR (#59)
Người thách đấu 496 LP
Trận thắng: 106 (54.6%)
60.
uZent
uZent
BR (#60)
Người thách đấu 493 LP
Trận thắng: 64 (56.6%)
61.
KB3
KB3
BR (#61)
Người thách đấu 480 LP
Trận thắng: 81 (50.9%)
62.
Yan
Yan
BR (#62)
Người thách đấu 447 LP
Trận thắng: 99 (53.2%)
63.
LOUD Ceos
LOUD Ceos
BR (#63)
GrandMaster 531 LP
Trận thắng: 59 (57.3%)
64.
DoRun
DoRun
BR (#64)
GrandMaster 494 LP
Trận thắng: 44 (61.1%)
65.
SOONY0UNG
SOONY0UNG
BR (#65)
GrandMaster 490 LP
Trận thắng: 45 (62.5%)
66.
Brunox1001
Brunox1001
BR (#66)
GrandMaster 488 LP
Trận thắng: 48 (64.0%)
67.
Zaitama
Zaitama
BR (#67)
GrandMaster 484 LP
Trận thắng: 98 (51.9%)
68.
TiTiltei KK XD
TiTiltei KK XD
BR (#68)
GrandMaster 484 LP
Trận thắng: 61 (56.0%)
69.
RSE joZE
RSE joZE
BR (#69)
GrandMaster 483 LP
Trận thắng: 69 (54.8%)
70.
broken lens
broken lens
BR (#70)
GrandMaster 482 LP
Trận thắng: 69 (55.6%)
71.
pronomes
pronomes
BR (#71)
GrandMaster 471 LP
Trận thắng: 163 (51.9%)
72.
Redentor
Redentor
BR (#72)
GrandMaster 470 LP
Trận thắng: 52 (56.5%)
73.
TwTv Jesuszzs
TwTv Jesuszzs
BR (#73)
GrandMaster 468 LP
Trận thắng: 82 (51.9%)
74.
StealI
StealI
BR (#74)
GrandMaster 459 LP
Trận thắng: 88 (52.1%)
75.
far from enough
far from enough
BR (#75)
GrandMaster 458 LP
Trận thắng: 84 (53.5%)
76.
Zeyfrom
Zeyfrom
BR (#76)
GrandMaster 457 LP
Trận thắng: 104 (53.6%)
77.
Uxie QAQ
Uxie QAQ
BR (#77)
GrandMaster 456 LP
Trận thắng: 104 (51.0%)
78.
II YIOK ll
II YIOK ll
BR (#78)
GrandMaster 451 LP
Trận thắng: 111 (53.4%)
79.
mid peco
mid peco
BR (#79)
GrandMaster 450 LP
Trận thắng: 62 (53.0%)
80.
T1 Kêria
T1 Kêria
BR (#80)
GrandMaster 450 LP
Trận thắng: 48 (57.8%)
81.
Tkk
Tkk
BR (#81)
GrandMaster 449 LP
Trận thắng: 92 (49.5%)
82.
NACH0
NACH0
BR (#82)
GrandMaster 448 LP
Trận thắng: 84 (51.5%)
83.
Teemo Teemóteo
Teemo Teemóteo
BR (#83)
GrandMaster 447 LP
Trận thắng: 65 (52.0%)
84.
Spayplex
Spayplex
BR (#84)
GrandMaster 444 LP
Trận thắng: 80 (53.0%)
85.
Kími
Kími
BR (#85)
GrandMaster 444 LP
Trận thắng: 73 (53.7%)
86.
hawkkk
hawkkk
BR (#86)
GrandMaster 444 LP
Trận thắng: 53 (58.2%)
87.
KBM guigs
KBM guigs
BR (#87)
GrandMaster 441 LP
Trận thắng: 44 (58.7%)
88.
scuro
scuro
BR (#88)
GrandMaster 439 LP
Trận thắng: 48 (56.5%)
89.
its the ZECAS
its the ZECAS
BR (#89)
GrandMaster 438 LP
Trận thắng: 62 (53.0%)
90.
LOUD tinowns2
LOUD tinowns2
BR (#90)
GrandMaster 438 LP
Trận thắng: 43 (61.4%)
91.
Stoneses 15y
Stoneses 15y
BR (#91)
GrandMaster 436 LP
Trận thắng: 114 (51.6%)
92.
Royal44 Ty
Royal44 Ty
BR (#92)
GrandMaster 436 LP
Trận thắng: 42 (75.0%)
93.
Cowboy surdo
Cowboy surdo
BR (#93)
GrandMaster 432 LP
Trận thắng: 57 (58.2%)
94.
froschzz
froschzz
BR (#94)
GrandMaster 429 LP
Trận thắng: 83 (53.9%)
95.
Eltrico
Eltrico
BR (#95)
GrandMaster 429 LP
Trận thắng: 52 (58.4%)
96.
FAFAFAFAFAFAFAP
FAFAFAFAFAFAFAP
BR (#96)
GrandMaster 420 LP
Trận thắng: 60 (53.6%)
97.
Voti
Voti
BR (#97)
GrandMaster 419 LP
Trận thắng: 72 (51.8%)
98.
I am Brance
I am Brance
BR (#98)
GrandMaster 417 LP
Trận thắng: 53 (53.5%)
99.
gmbsekiyugii
gmbsekiyugii
BR (#99)
GrandMaster 416 LP
Trận thắng: 69 (52.7%)
100.
Alesa
Alesa
BR (#100)
GrandMaster 413 LP
Trận thắng: 83 (63.8%)
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: