Chỉ số Rồng

1 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng gió
43.8%
43.8%
43.8%
Rồng lửa
39.9%
39.9%
39.9%
Rồng nước
39.7%
39.7%
39.7%
Rồng đất
36.8%
36.8%
36.8%

2 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng gió Rồng lửa
77.7%
77.7%
77.7%
Rồng lửa Rồng gió
75.5%
75.5%
75.5%
Rồng lửa Rồng lửa
75.1%
75.1%
75.1%
Rồng nước Rồng lửa
73.8%
73.8%
73.8%
Rồng gió Rồng nước
73.5%
73.5%
73.5%
Rồng gió Rồng đất
73.2%
73.2%
73.2%
Rồng lửa Rồng nước
72.3%
72.3%
72.3%
Rồng nước Rồng gió
72.3%
72.3%
72.3%
Rồng lửa Rồng đất
72.2%
72.2%
72.2%
Rồng đất Rồng lửa
72.0%
72.0%
72.0%
Rồng gió Rồng gió
71.6%
71.6%
71.6%
Rồng đất Rồng gió
71.2%
71.2%
71.2%
Rồng nước Rồng đất
69.4%
69.4%
69.4%
Rồng đất Rồng nước
67.7%
67.7%
67.7%
Rồng nước Rồng nước
65.0%
65.0%
65.0%
Rồng đất Rồng đất
64.8%
64.8%
64.8%

3 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng lửa Rồng lửa Rồng lửa
90.4%
90.4%
90.4%
Rồng gió Rồng lửa Rồng lửa
89.8%
89.8%
89.8%
Rồng lửa Rồng gió Rồng lửa
88.3%
88.3%
88.3%
Rồng gió Rồng lửa Rồng gió
87.9%
87.9%
87.9%
Rồng gió Rồng đất Rồng lửa
87.7%
87.7%
87.7%
Rồng lửa Rồng lửa Rồng gió
87.4%
87.4%
87.4%
Rồng lửa Rồng gió Rồng đất
87.3%
87.3%
87.3%
Rồng lửa Rồng gió Rồng nước
87.3%
87.3%
87.3%
Rồng lửa Rồng đất Rồng lửa
87.2%
87.2%
87.2%
Rồng gió Rồng nước Rồng lửa
86.8%
86.8%
86.8%
Rồng đất Rồng gió Rồng lửa
86.7%
86.7%
86.7%
Rồng gió Rồng lửa Rồng đất
86.5%
86.5%
86.5%
Rồng đất Rồng lửa Rồng gió
86.5%
86.5%
86.5%
Rồng lửa Rồng lửa Rồng đất
86.5%
86.5%
86.5%
Rồng lửa Rồng nước Rồng lửa
86.3%
86.3%
86.3%
Rồng đất Rồng nước Rồng lửa
85.9%
85.9%
85.9%
Rồng lửa Rồng đất Rồng gió
86.0%
86.0%
86.0%
Rồng nước Rồng lửa Rồng lửa
85.9%
85.9%
85.9%
Rồng đất Rồng lửa Rồng lửa
85.9%
85.9%
85.9%
Rồng nước Rồng gió Rồng lửa
85.9%
85.9%
85.9%
Rồng lửa Rồng gió Rồng gió
85.9%
85.9%
85.9%
Rồng gió Rồng gió Rồng lửa
85.8%
85.8%
85.8%
Rồng lửa Rồng lửa Rồng nước
85.4%
85.4%
85.4%
Rồng gió Rồng đất Rồng nước
85.3%
85.3%
85.3%
Rồng lửa Rồng nước Rồng gió
85.3%
85.3%
85.3%
Rồng nước Rồng lửa Rồng gió
85.0%
85.0%
85.0%
Rồng lửa Rồng nước Rồng đất
84.9%
84.9%
84.9%
Rồng gió Rồng nước Rồng đất
84.5%
84.5%
84.5%
Rồng gió Rồng lửa Rồng nước
84.3%
84.3%
84.3%
Rồng nước Rồng đất Rồng lửa
84.0%
84.0%
84.0%
Rồng đất Rồng gió Rồng nước
83.9%
83.9%
83.9%
Rồng nước Rồng đất Rồng gió
83.6%
83.6%
83.6%
Rồng gió Rồng đất Rồng gió
83.4%
83.4%
83.4%
Rồng lửa Rồng đất Rồng nước
83.4%
83.4%
83.4%
Rồng nước Rồng nước Rồng lửa
83.2%
83.2%
83.2%
Rồng gió Rồng gió Rồng gió
83.2%
83.2%
83.2%
Rồng nước Rồng lửa Rồng đất
83.1%
83.1%
83.1%
Rồng gió Rồng nước Rồng gió
83.1%
83.1%
83.1%
Rồng đất Rồng lửa Rồng đất
83.0%
83.0%
83.0%
Rồng gió Rồng gió Rồng đất
82.9%
82.9%
82.9%
Rồng nước Rồng gió Rồng đất
82.7%
82.7%
82.7%
Rồng đất Rồng gió Rồng gió
82.5%
82.5%
82.5%
Rồng đất Rồng lửa Rồng nước
82.4%
82.4%
82.4%
Rồng lửa Rồng đất Rồng đất
82.3%
82.3%
82.3%
Rồng gió Rồng gió Rồng nước
82.3%
82.3%
82.3%
Rồng nước Rồng lửa Rồng nước
82.2%
82.2%
82.2%
Rồng lửa Rồng nước Rồng nước
82.0%
82.0%
82.0%
Rồng đất Rồng đất Rồng lửa
82.0%
82.0%
82.0%
Rồng nước Rồng gió Rồng gió
81.7%
81.7%
81.7%
Rồng đất Rồng gió Rồng đất
81.7%
81.7%
81.7%
Rồng gió Rồng nước Rồng nước
81.4%
81.4%
81.4%
Rồng nước Rồng gió Rồng nước
81.3%
81.3%
81.3%
Rồng đất Rồng nước Rồng gió
81.0%
81.0%
81.0%
Rồng gió Rồng đất Rồng đất
80.7%
80.7%
80.7%
Rồng đất Rồng đất Rồng gió
80.5%
80.5%
80.5%
Rồng nước Rồng nước Rồng gió
80.0%
80.0%
80.0%
Rồng nước Rồng nước Rồng đất
79.2%
79.2%
79.2%
Rồng nước Rồng đất Rồng nước
79.1%
79.1%
79.1%
Rồng đất Rồng nước Rồng đất
78.9%
78.9%
78.9%
Rồng nước Rồng đất Rồng đất
78.8%
78.8%
78.8%
Rồng đất Rồng đất Rồng đất
78.6%
78.6%
78.6%
Rồng đất Rồng đất Rồng nước
77.9%
77.9%
77.9%
Rồng đất Rồng nước Rồng nước
76.8%
76.8%
76.8%
Rồng nước Rồng nước Rồng nước
76.7%
76.7%
76.7%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: