Chỉ số Rồng

1 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng gió
Rồng lửa
Rồng nước
Rồng đất

2 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng gió Rồng lửa
Rồng lửa Rồng gió
Rồng lửa Rồng lửa
Rồng gió Rồng nước
Rồng nước Rồng lửa
Rồng gió Rồng đất
Rồng nước Rồng gió
Rồng lửa Rồng nước
Rồng đất Rồng lửa
Rồng gió Rồng gió
Rồng lửa Rồng đất
Rồng đất Rồng gió
Rồng nước Rồng đất
Rồng đất Rồng nước
Rồng nước Rồng nước
Rồng đất Rồng đất

3 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng lửa Rồng lửa Rồng lửa
Rồng lửa Rồng gió Rồng lửa
Rồng gió Rồng lửa Rồng lửa
Rồng lửa Rồng lửa Rồng gió
Rồng nước Rồng lửa Rồng lửa
Rồng gió Rồng gió Rồng lửa
Rồng gió Rồng lửa Rồng gió
Rồng gió Rồng đất Rồng lửa
Rồng lửa Rồng đất Rồng lửa
Rồng gió Rồng lửa Rồng đất
Rồng đất Rồng lửa Rồng lửa
Rồng lửa Rồng gió Rồng gió
Rồng lửa Rồng nước Rồng lửa
Rồng nước Rồng lửa Rồng gió
Rồng gió Rồng lửa Rồng nước
Rồng lửa Rồng lửa Rồng đất
Rồng đất Rồng gió Rồng lửa
Rồng nước Rồng gió Rồng lửa
Rồng lửa Rồng lửa Rồng nước
Rồng gió Rồng nước Rồng lửa
Rồng lửa Rồng gió Rồng đất
Rồng lửa Rồng gió Rồng nước
Rồng đất Rồng lửa Rồng gió
Rồng lửa Rồng đất Rồng gió
Rồng gió Rồng nước Rồng đất
Rồng nước Rồng lửa Rồng đất
Rồng lửa Rồng đất Rồng nước
Rồng lửa Rồng nước Rồng gió
Rồng lửa Rồng nước Rồng đất
Rồng đất Rồng lửa Rồng nước
Rồng đất Rồng nước Rồng lửa
Rồng gió Rồng đất Rồng nước
Rồng đất Rồng lửa Rồng đất
Rồng gió Rồng gió Rồng gió
Rồng nước Rồng gió Rồng đất
Rồng gió Rồng đất Rồng gió
Rồng nước Rồng lửa Rồng nước
Rồng lửa Rồng đất Rồng đất
Rồng nước Rồng đất Rồng lửa
Rồng đất Rồng gió Rồng nước
Rồng nước Rồng đất Rồng gió
Rồng lửa Rồng nước Rồng nước
Rồng nước Rồng nước Rồng lửa
Rồng gió Rồng gió Rồng đất
Rồng nước Rồng gió Rồng gió
Rồng gió Rồng nước Rồng gió
Rồng đất Rồng gió Rồng đất
Rồng gió Rồng nước Rồng nước
Rồng nước Rồng gió Rồng nước
Rồng gió Rồng gió Rồng nước
Rồng đất Rồng đất Rồng lửa
Rồng đất Rồng nước Rồng gió
Rồng đất Rồng gió Rồng gió
Rồng gió Rồng đất Rồng đất
Rồng nước Rồng nước Rồng gió
Rồng nước Rồng đất Rồng đất
Rồng đất Rồng đất Rồng gió
Rồng đất Rồng nước Rồng đất
Rồng đất Rồng nước Rồng nước
Rồng nước Rồng đất Rồng nước
Rồng nước Rồng nước Rồng đất
Rồng đất Rồng đất Rồng nước
Rồng đất Rồng đất Rồng đất
Rồng nước Rồng nước Rồng nước
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: