Chỉ số Rồng

1 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng gió
43.7%
43.7%
43.7%
Rồng nước
39.6%
39.6%
39.6%
Rồng lửa
39.5%
39.5%
39.5%
Rồng đất
36.9%
36.9%
36.9%

2 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng gió Rồng lửa
77.6%
77.6%
77.6%
Rồng lửa Rồng gió
75.0%
75.0%
75.0%
Rồng lửa Rồng lửa
74.8%
74.8%
74.8%
Rồng nước Rồng lửa
73.2%
73.2%
73.2%
Rồng gió Rồng đất
73.0%
73.0%
73.0%
Rồng gió Rồng nước
72.7%
72.7%
72.7%
Rồng lửa Rồng nước
72.4%
72.4%
72.4%
Rồng gió Rồng gió
72.3%
72.3%
72.3%
Rồng nước Rồng gió
72.0%
72.0%
72.0%
Rồng đất Rồng lửa
71.9%
71.9%
71.9%
Rồng lửa Rồng đất
71.7%
71.7%
71.7%
Rồng đất Rồng gió
70.6%
70.6%
70.6%
Rồng nước Rồng đất
69.1%
69.1%
69.1%
Rồng đất Rồng nước
68.3%
68.3%
68.3%
Rồng nước Rồng nước
64.9%
64.9%
64.9%
Rồng đất Rồng đất
64.0%
64.0%
64.0%

3 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng lửa Rồng lửa Rồng lửa
90.1%
90.1%
90.1%
Rồng gió Rồng lửa Rồng lửa
89.4%
89.4%
89.4%
Rồng lửa Rồng gió Rồng lửa
89.1%
89.1%
89.1%
Rồng lửa Rồng lửa Rồng gió
87.4%
87.4%
87.4%
Rồng lửa Rồng gió Rồng đất
87.2%
87.2%
87.2%
Rồng gió Rồng lửa Rồng gió
87.1%
87.1%
87.1%
Rồng nước Rồng lửa Rồng lửa
87.0%
87.0%
87.0%
Rồng gió Rồng lửa Rồng nước
87.0%
87.0%
87.0%
Rồng đất Rồng lửa Rồng lửa
87.0%
87.0%
87.0%
Rồng lửa Rồng gió Rồng nước
86.8%
86.8%
86.8%
Rồng lửa Rồng nước Rồng lửa
86.7%
86.7%
86.7%
Rồng gió Rồng gió Rồng lửa
86.6%
86.6%
86.6%
Rồng đất Rồng lửa Rồng gió
86.6%
86.6%
86.6%
Rồng gió Rồng nước Rồng lửa
86.6%
86.6%
86.6%
Rồng nước Rồng gió Rồng lửa
86.5%
86.5%
86.5%
Rồng gió Rồng lửa Rồng đất
86.2%
86.2%
86.2%
Rồng lửa Rồng lửa Rồng đất
86.1%
86.1%
86.1%
Rồng đất Rồng gió Rồng lửa
86.1%
86.1%
86.1%
Rồng lửa Rồng đất Rồng lửa
86.0%
86.0%
86.0%
Rồng lửa Rồng nước Rồng gió
85.9%
85.9%
85.9%
Rồng lửa Rồng đất Rồng gió
85.9%
85.9%
85.9%
Rồng lửa Rồng gió Rồng gió
85.7%
85.7%
85.7%
Rồng gió Rồng đất Rồng lửa
85.4%
85.4%
85.4%
Rồng nước Rồng đất Rồng lửa
85.2%
85.2%
85.2%
Rồng nước Rồng lửa Rồng gió
85.0%
85.0%
85.0%
Rồng lửa Rồng đất Rồng nước
84.9%
84.9%
84.9%
Rồng đất Rồng nước Rồng lửa
84.5%
84.5%
84.5%
Rồng lửa Rồng lửa Rồng nước
84.5%
84.5%
84.5%
Rồng nước Rồng đất Rồng gió
84.0%
84.0%
84.0%
Rồng gió Rồng nước Rồng đất
83.9%
83.9%
83.9%
Rồng đất Rồng gió Rồng nước
83.9%
83.9%
83.9%
Rồng đất Rồng nước Rồng gió
83.8%
83.8%
83.8%
Rồng nước Rồng lửa Rồng đất
83.8%
83.8%
83.8%
Rồng gió Rồng gió Rồng gió
83.6%
83.6%
83.6%
Rồng lửa Rồng nước Rồng nước
83.2%
83.2%
83.2%
Rồng nước Rồng gió Rồng đất
83.1%
83.1%
83.1%
Rồng lửa Rồng nước Rồng đất
83.1%
83.1%
83.1%
Rồng gió Rồng đất Rồng nước
82.9%
82.9%
82.9%
Rồng nước Rồng lửa Rồng nước
82.9%
82.9%
82.9%
Rồng lửa Rồng đất Rồng đất
82.8%
82.8%
82.8%
Rồng gió Rồng nước Rồng gió
82.7%
82.7%
82.7%
Rồng gió Rồng gió Rồng nước
82.6%
82.6%
82.6%
Rồng gió Rồng đất Rồng gió
82.6%
82.6%
82.6%
Rồng gió Rồng gió Rồng đất
82.5%
82.5%
82.5%
Rồng gió Rồng nước Rồng nước
82.5%
82.5%
82.5%
Rồng đất Rồng gió Rồng gió
82.1%
82.1%
82.1%
Rồng nước Rồng nước Rồng lửa
82.0%
82.0%
82.0%
Rồng nước Rồng gió Rồng gió
81.9%
81.9%
81.9%
Rồng gió Rồng đất Rồng đất
81.7%
81.7%
81.7%
Rồng đất Rồng lửa Rồng nước
81.6%
81.6%
81.6%
Rồng đất Rồng lửa Rồng đất
81.6%
81.6%
81.6%
Rồng đất Rồng đất Rồng lửa
81.5%
81.5%
81.5%
Rồng nước Rồng gió Rồng nước
81.3%
81.3%
81.3%
Rồng nước Rồng nước Rồng gió
81.2%
81.2%
81.2%
Rồng đất Rồng gió Rồng đất
81.1%
81.1%
81.1%
Rồng đất Rồng đất Rồng gió
80.1%
80.1%
80.1%
Rồng nước Rồng đất Rồng nước
79.7%
79.7%
79.7%
Rồng nước Rồng đất Rồng đất
78.8%
78.8%
78.8%
Rồng đất Rồng nước Rồng đất
78.7%
78.7%
78.7%
Rồng đất Rồng đất Rồng nước
78.4%
78.4%
78.4%
Rồng nước Rồng nước Rồng đất
78.1%
78.1%
78.1%
Rồng đất Rồng nước Rồng nước
77.7%
77.7%
77.7%
Rồng đất Rồng đất Rồng đất
77.0%
77.0%
77.0%
Rồng nước Rồng nước Rồng nước
76.0%
76.0%
76.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: