Đường Rừng Phổ Biến Nhất

1,005,928 trận ( 2 ngày vừa qua )

Phe xanh

Trại Đầu Tiên

Trại Phổ biến Tỷ Lệ Thắng
Bùa đỏ
Bùa xanh
Khủng Long

Các Đường Rừng

Đường Rừng Phổ biến Tỷ Lệ Thắng
Bùa đỏQuái KrugKhủng LongSói Hắc ÁmBùa xanhCóc Thành TinhCua Kỳ Cục
Bùa xanhCóc Thành TinhSói Hắc ÁmKhủng LongBùa đỏQuái KrugCua Kỳ Cục
Bùa xanhCóc Thành TinhSói Hắc ÁmKhủng LongBùa đỏQuái KrugGank Bot
Bùa đỏQuái KrugKhủng LongSói Hắc ÁmBùa xanhCua Kỳ CụcCóc Thành Tinh
Bùa đỏQuái KrugKhủng LongSói Hắc ÁmBùa xanhCóc Thành TinhGank Top
Bùa đỏQuái KrugKhủng LongSói Hắc ÁmCóc Thành TinhBùa xanhCua Kỳ Cục
Bùa đỏQuái KrugKhủng LongSói Hắc ÁmBùa xanhCóc Thành TinhCua Kỳ Cục
Khủng LongBùa đỏQuái KrugSói Hắc ÁmBùa xanhCóc Thành TinhCua Kỳ Cục
Bùa xanhCóc Thành TinhSói Hắc ÁmKhủng LongBùa đỏQuái KrugCua Kỳ Cục
Bùa đỏQuái KrugKhủng LongKhủng LongSói Hắc ÁmBùa xanhCóc Thành Tinh

Phe đỏ

Trại Đầu Tiên

Trại Phổ biến Tỷ Lệ Thắng
Bùa xanh
Bùa đỏ
Khủng Long

Các Đường Rừng

Đường Rừng Phổ biến Tỷ Lệ Thắng
Bùa xanhCóc Thành TinhSói Hắc ÁmKhủng LongBùa đỏQuái KrugCua Kỳ Cục
Bùa xanhCóc Thành TinhSói Hắc ÁmKhủng LongBùa đỏQuái KrugGank Top
Bùa đỏQuái KrugKhủng LongSói Hắc ÁmBùa xanhCóc Thành TinhCua Kỳ Cục
Bùa xanhCóc Thành TinhSói Hắc ÁmKhủng LongBùa đỏQuái KrugCua Kỳ Cục
Bùa đỏQuái KrugKhủng LongSói Hắc ÁmCóc Thành TinhBùa xanhCua Kỳ Cục
Khủng LongBùa đỏQuái KrugSói Hắc ÁmBùa xanhCóc Thành TinhCua Kỳ Cục
Bùa xanhCóc Thành TinhSói Hắc ÁmKhủng LongBùa đỏQuái KrugSứ Giả Khe Nứt
Bùa đỏQuái KrugKhủng LongSói Hắc ÁmBùa xanhCóc Thành TinhGank Bot
Bùa xanhCóc Thành TinhSói Hắc ÁmKhủng LongBùa đỏCua Kỳ CụcQuái Krug
Gank BotBùa xanhCóc Thành TinhSói Hắc ÁmKhủng LongBùa đỏQuái Krug