Chỉ số Rồng

Những linh hồn rồng

Linh hồn rồng Tỉ lệ thắng
Rồng đất
Rồng gió
Rồng nước
Hextech Drake
Rồng lửa

1 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng nước
Rồng đất
Rồng lửa
Rồng gió
Hextech Drake

2 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng lửa Rồng lửa
Rồng nước Rồng gió
Rồng đất Rồng đất
Rồng lửa Rồng nước
Rồng nước Rồng nước
Rồng nước Hextech Drake
Rồng nước Rồng đất
Rồng nước Rồng lửa
Rồng gió Rồng gió
Rồng gió Rồng lửa
Rồng đất Rồng lửa
Hextech Drake Hextech Drake
Rồng gió Rồng đất
Hextech Drake Rồng đất
Rồng đất Rồng nước
Hextech Drake Rồng gió
Rồng lửa Hextech Drake
Rồng lửa Rồng gió
Rồng gió Rồng nước
Rồng đất Hextech Drake
Rồng đất Rồng gió
Hextech Drake Rồng lửa
Rồng lửa Rồng đất
Hextech Drake Rồng nước
Rồng gió Hextech Drake

3 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng nước Hextech Drake Rồng gió
Rồng lửa Rồng gió Rồng nước
Rồng đất Rồng gió Rồng lửa
Rồng lửa Rồng gió Hextech Drake
Rồng lửa Rồng đất Rồng gió
Rồng đất Rồng lửa Hextech Drake
Rồng gió Rồng nước Rồng nước
Rồng lửa Rồng đất Rồng nước
Rồng đất Rồng nước Hextech Drake
Rồng nước Rồng đất Rồng lửa
Rồng lửa Rồng nước Rồng đất
Hextech Drake Rồng lửa Rồng đất
Rồng lửa Rồng đất Hextech Drake
Rồng đất Rồng lửa Rồng gió
Hextech Drake Rồng gió Rồng lửa
Rồng lửa Rồng nước Hextech Drake
Rồng đất Rồng nước Rồng nước
Rồng đất Hextech Drake Rồng nước
Rồng đất Rồng nước Rồng lửa
Rồng lửa Hextech Drake Rồng gió
Rồng nước Rồng gió Rồng đất
Rồng đất Rồng gió Rồng nước
Rồng lửa Rồng nước Rồng gió
Rồng gió Rồng đất Rồng lửa
Rồng lửa Rồng lửa Rồng lửa
Rồng nước Rồng lửa Rồng đất
Hextech Drake Rồng nước Rồng đất
Rồng nước Rồng lửa Hextech Drake
Rồng lửa Hextech Drake Rồng đất
Rồng lửa Rồng gió Rồng gió
Hextech Drake Rồng lửa Rồng lửa
Hextech Drake Rồng nước Rồng lửa
Rồng gió Rồng nước Rồng lửa
Hextech Drake Rồng đất Rồng gió
Rồng nước Rồng lửa Rồng lửa
Rồng lửa Hextech Drake Hextech Drake
Rồng lửa Rồng đất Rồng đất
Rồng gió Rồng đất Rồng nước
Rồng nước Hextech Drake Rồng lửa
Rồng nước Rồng lửa Rồng gió
Rồng nước Rồng gió Rồng lửa
Hextech Drake Rồng lửa Rồng gió
Rồng gió Rồng nước Rồng đất
Hextech Drake Rồng gió Rồng nước
Hextech Drake Rồng gió Rồng gió
Rồng gió Rồng nước Hextech Drake
Rồng gió Rồng lửa Rồng đất
Rồng đất Rồng gió Hextech Drake
Rồng nước Rồng gió Rồng gió
Hextech Drake Rồng nước Rồng gió
Rồng lửa Hextech Drake Rồng nước
Rồng đất Hextech Drake Rồng gió
Rồng lửa Rồng nước Rồng nước
Rồng nước Rồng nước Rồng nước
Rồng gió Hextech Drake Hextech Drake
Rồng đất Rồng đất Rồng đất
Hextech Drake Rồng gió Rồng đất
Rồng gió Rồng đất Rồng đất
Rồng nước Hextech Drake Rồng đất
Rồng nước Rồng gió Hextech Drake
Rồng gió Hextech Drake Rồng đất
Rồng nước Rồng đất Rồng đất
Rồng đất Rồng lửa Rồng lửa
Rồng đất Rồng gió Rồng gió
Hextech Drake Rồng đất Rồng lửa
Rồng gió Rồng lửa Rồng lửa
Rồng nước Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
Rồng gió Hextech Drake Rồng lửa
Rồng gió Rồng gió Rồng gió
Rồng đất Rồng lửa Rồng nước
Rồng gió Hextech Drake Rồng nước
Hextech Drake Rồng nước Rồng nước
Rồng lửa Rồng gió Rồng đất
Rồng đất Rồng nước Rồng gió
Rồng đất Hextech Drake Hextech Drake
Rồng nước Rồng đất Rồng gió
Hextech Drake Rồng đất Rồng nước
Hextech Drake Rồng đất Rồng đất
Rồng đất Hextech Drake Rồng lửa
Rồng gió Rồng lửa Hextech Drake
Hextech Drake Rồng lửa Rồng nước
Rồng gió Rồng lửa Rồng nước
Rồng gió Rồng đất Hextech Drake
Rồng nước Rồng đất Hextech Drake
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: