รูนที่นิยมมากที่สุด

การแข่งขัน 1,128,876 ( 2 วันที่ผ่านมา )

รูนที่นิยมมากที่สุด

ความนิยม อัตราชนะ
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Demolish
Font of Life
Shield Bash
Conditioning
Second Wind
Bone Plating
Overgrowth
Revitalize
Unflinching
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
Press the Attack Lethal Tempo Fleet Footwork Conqueror
Overheal Triumph Presence of Mind
Legend: Alacrity Legend: Tenacity Legend: Bloodline
Coup de Grace Cut Down Last Stand
Demolish Font of Life Shield Bash
Conditioning Second Wind Bone Plating
Overgrowth Revitalize Unflinching
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
ความนิยม อัตราชนะ
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
Press the Attack Lethal Tempo Fleet Footwork Conqueror
Overheal Triumph Presence of Mind
Legend: Alacrity Legend: Tenacity Legend: Bloodline
Coup de Grace Cut Down Last Stand
Hextech Flashtraption Magical Footwear Triple Tonic
Future's Market Minion Dematerializer Biscuit Delivery
Cosmic Insight Approach Velocity Time Warp Tonic
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
ความนิยม อัตราชนะ
Summon Aery
Arcane Comet
Phase Rush
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Hextech Flashtraption
Magical Footwear
Triple Tonic
Future's Market
Minion Dematerializer
Biscuit Delivery
Cosmic Insight
Approach Velocity
Time Warp Tonic
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
Summon Aery Arcane Comet Phase Rush
Nullifying Orb Manaflow Band Nimbus Cloak
Transcendence Celerity Absolute Focus
Scorch Waterwalking Gathering Storm
Hextech Flashtraption Magical Footwear Triple Tonic
Future's Market Minion Dematerializer Biscuit Delivery
Cosmic Insight Approach Velocity Time Warp Tonic
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
ความนิยม อัตราชนะ
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Cheap Shot
Taste of Blood
Sudden Impact
Zombie Ward
Ghost Poro
Eyeball Collection
Treasure Hunter
Ingenious Hunter
Relentless Hunter
Ultimate Hunter
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
Press the Attack Lethal Tempo Fleet Footwork Conqueror
Overheal Triumph Presence of Mind
Legend: Alacrity Legend: Tenacity Legend: Bloodline
Coup de Grace Cut Down Last Stand
Cheap Shot Taste of Blood Sudden Impact
Zombie Ward Ghost Poro Eyeball Collection
Treasure Hunter Ingenious Hunter Relentless Hunter Ultimate Hunter
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
ความนิยม อัตราชนะ
Press the Attack
Lethal Tempo
Fleet Footwork
Conqueror
Overheal
Triumph
Presence of Mind
Legend: Alacrity
Legend: Tenacity
Legend: Bloodline
Coup de Grace
Cut Down
Last Stand
Nullifying Orb
Manaflow Band
Nimbus Cloak
Transcendence
Celerity
Absolute Focus
Scorch
Waterwalking
Gathering Storm
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
Press the Attack Lethal Tempo Fleet Footwork Conqueror
Overheal Triumph Presence of Mind
Legend: Alacrity Legend: Tenacity Legend: Bloodline
Coup de Grace Cut Down Last Stand
Nullifying Orb Manaflow Band Nimbus Cloak
Transcendence Celerity Absolute Focus
Scorch Waterwalking Gathering Storm
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วโจมตี +10%
เร่งสกิล +8 หน่วย
Adaptive Force +9 หน่วย
ความเร็วเคลื่อนที่ +2%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)
พลังชีวิต +65 หน่วย
Tenacity และต้านทานสโลว์ +10%
พลังชีวิต +10-180 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล)