สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: