สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: