สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: