Cơ sở dữ liệu thẻ bài LoR Cards

Tên
Loại thẻ bài
Tấn công
Máu
Mana
Từ khóa
Khu vực
Độ hiếm