Vùng tốt nhất

Vùng tốt nhất

Vùng Phổ biến Tỷ Lệ Thắng
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Demacia Targon
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Demacia Thành Phố Bandle
Ionia Targon
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Demacia Freljord
Bilgewater Noxus
Ionia Demacia
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Ionia Noxus
Quần Đảo Bóng Đêm Runeterra
Shurima
Quần Đảo Bóng Đêm Freljord
Freljord Targon
Noxus Freljord
Piltover & Zaun Freljord
Demacia Shurima
Noxus Piltover & Zaun
Bilgewater Piltover & Zaun
Ionia Piltover & Zaun
Bilgewater Shurima
Shurima Thành Phố Bandle
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Ionia Freljord
Bilgewater Ionia
Ionia Shurima
Bilgewater Demacia
Quần Đảo Bóng Đêm
Piltover & Zaun Shurima
Piltover & Zaun Targon
Bilgewater Freljord
Bilgewater Thành Phố Bandle
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Bilgewater Targon
Noxus Thành Phố Bandle
Shurima Targon
Ionia Thành Phố Bandle
Demacia
Quần Đảo Bóng Đêm Targon
Noxus Shurima
Freljord Shurima
Noxus Demacia
Noxus Targon
Demacia Piltover & Zaun
Freljord
Freljord Thành Phố Bandle
Targon
Targon Thành Phố Bandle
Demacia Runeterra
Bilgewater
Ionia
Piltover & Zaun
Noxus
Thành Phố Bandle
Freljord Runeterra
Targon Runeterra
Bilgewater Runeterra
Thành Phố Bandle Runeterra
Shurima Runeterra
Piltover & Zaun Runeterra