Cắm mắt

Tỷ lệ thắng dựa theo độ khác biệt các Mắt đã cắmTỷ lệ thắng dựa theo số Mắt đã cắm


Mắt đã cắm theo mỗi vai trò

Vai Trò Mắt
Đường trên
Đi Rừng
Đường giữa
AD Carry
Hỗ Trợ

Phụ Kiện (Bắt đầu trận)

Vai Trò % (Bạch Kim+)
Đường trên Mắt Xanh
Máy Quét Oracle
Đi Rừng Mắt Xanh
Máy Quét Oracle
Đường giữa Mắt Xanh
Máy Quét Oracle
AD Carry Mắt Xanh
Máy Quét Oracle
Hỗ Trợ Mắt Xanh
Máy Quét Oracle

Phụ kiện (Kết thúc trận)

Vai Trò % (Bạch Kim+)
Đường trên Máy Quét Oracle
Thấu Kính Viễn Thị
Mắt Xanh
Đi Rừng Máy Quét Oracle
Thấu Kính Viễn Thị
Mắt Xanh
Đường giữa Thấu Kính Viễn Thị
Máy Quét Oracle
Mắt Xanh
AD Carry Thấu Kính Viễn Thị
Máy Quét Oracle
Mắt Xanh
Hỗ Trợ Máy Quét Oracle
Mắt Xanh
Thấu Kính Viễn Thị

Mắt (0 – 15 phút)

Mắt (0 – 15 phút)

Mắt (15 – 25 phút)

Mắt (15 – 25 phút)

Mắt (+25 phút)

Mắt (+25 phút)