Thống Kê Trận Thắng

% tỷ lệ thắng sau Chiến Công Đầu

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội Xanh
Đội Đỏ
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội Xanh
Đội Đỏ

% tỷ lệ thắng sau Sứ Giả Khe Nứt Đầu Tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội Xanh
Đội Đỏ
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội Xanh
Đội Đỏ

% tỷ lệ thắng sau Rồng Đầu Tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội Xanh
Đội Đỏ
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội Xanh
Đội Đỏ

% tỷ lệ thắng sau Baron Đầu Tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội Xanh
Đội Đỏ
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội Xanh
Đội Đỏ

% tỷ lệ thắng sau Trụ Đầu Tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội Xanh
Đội Đỏ
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội Xanh
Đội Đỏ

% tỷ lệ thắng sau Nhà Lính Đầu Tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội Xanh
Đội Đỏ
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội Xanh
Đội Đỏ