Thống kê Đầu Hàng

Xếp Hạng Đơn/Đôi (EUNE)

Thứ bậc Tỷ lệ Đầu Hàng
Thường Thường
Sắt Sắt
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch Kim Bạch Kim
ngọc lục bảo ngọc lục bảo
Kim Cương Kim Cương
Cao Thủ Cao Thủ
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ

Xếp Hạng Linh Hoạt (EUNE)

Thứ bậc Tỷ lệ Đầu Hàng
Thường Thường
Sắt Sắt
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch Kim Bạch Kim
ngọc lục bảo ngọc lục bảo
Kim Cương Kim Cương
Cao Thủ Cao Thủ