Thời Lượng Trận Đấu

Xếp Hạng Đơn/Đôi

Chỉ số Thời lượng trận đấu
Bao gồm đầu hàng
Thời lượng trận đấu
Không bao gồm đầu hàng
Sắt Sắt
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch Kim Bạch Kim
ngọc lục bảo ngọc lục bảo
Kim Cương Kim Cương
Cao Thủ Cao Thủ
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Thách Đấu Thách Đấu Không có Dữ Liệu Không có Dữ Liệu

Xếp Hạng Linh Hoạt

Chỉ số Thời lượng trận đấu
Bao gồm đầu hàng
Thời lượng trận đấu
Không bao gồm đầu hàng
Sắt Sắt
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch Kim Bạch Kim
ngọc lục bảo ngọc lục bảo
Kim Cương Kim Cương
Cao Thủ Cao Thủ
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ Không có Dữ Liệu Không có Dữ Liệu
Thách Đấu Thách Đấu Không có Dữ Liệu Không có Dữ Liệu