Ahri

Best Ahri players

To find your rank, go to your summoner page using the search (top of the page)

Best Ahri players

# Summoner Roles Tier Winrate KDA Played
1.
Sinkarcad#LAN
Sinkarcad#LAN
LAN (#1)
Master Master
Top Master 77.0% 11.6 /
5.1 /
7.1
61
2.
ĐỊT MA HIẾP QUỶ#0104
ĐỊT MA HIẾP QUỶ#0104
VN (#2)
Master Master
Mid Master 73.5% 13.1 /
5.5 /
8.6
49
3.
SorryMaker#KR11
SorryMaker#KR11
KR (#3)
Master Master
Mid Master 71.2% 5.9 /
3.3 /
8.5
52
4.
Make her proud#SB3
Make her proud#SB3
BR (#4)
Master Master
Mid Master 70.6% 8.7 /
4.3 /
7.3
85
5.
ibuprofen200mg#OCE
ibuprofen200mg#OCE
OCE (#5)
Master Master
Mid Master 69.0% 8.6 /
4.3 /
6.8
71
6.
sâu súp cua#204
sâu súp cua#204
VN (#6)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 69.4% 8.6 /
3.3 /
8.2
62
7.
Chovy2023#GG1
Chovy2023#GG1
VN (#7)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 69.7% 5.8 /
3.6 /
7.9
66
8.
돌아온 탕자1#KR1
돌아온 탕자1#KR1
KR (#8)
Master Master
Mid Master 67.6% 6.7 /
3.1 /
8.1
74
9.
Ahristocracy#EUNE
Ahristocracy#EUNE
EUNE (#9)
Master Master
Mid Master 68.5% 6.9 /
6.0 /
8.5
54
10.
Macaquiño#GAP
Macaquiño#GAP
EUW (#10)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 67.2% 7.5 /
4.2 /
8.7
58
11.
요르트구르트#KR1
요르트구르트#KR1
KR (#11)
Master Master
Mid Master 67.9% 6.6 /
4.5 /
6.3
53
12.
Fun town#KR1
Fun town#KR1
KR (#12)
Master Master
Mid Master 66.7% 5.7 /
3.4 /
8.2
57
13.
SnaCeS#EUW
SnaCeS#EUW
EUW (#13)
Master Master
Mid Master 69.2% 5.6 /
5.9 /
7.4
52
14.
mengxiangweilai#天意1
mengxiangweilai#天意1
KR (#14)
Master Master
Mid Master 67.2% 6.4 /
5.3 /
8.6
58
15.
N1 Zeus#EUNE
N1 Zeus#EUNE
EUNE (#15)
Master Master
Mid Master 70.0% 7.6 /
3.8 /
7.8
70
16.
Nine Tailed Fôx#EUW
Nine Tailed Fôx#EUW
EUW (#16)
Master Master
Mid Master 66.7% 6.6 /
4.5 /
6.6
102
17.
Fallen IV#LAN
Fallen IV#LAN
LAN (#17)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 68.3% 9.5 /
4.5 /
7.6
63
18.
Notorious#Mid
Notorious#Mid
EUW (#18)
Master Master
Mid Master 66.0% 6.1 /
3.1 /
7.2
53
19.
Reika#0904
Reika#0904
VN (#19)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 65.3% 7.7 /
3.3 /
8.3
49
20.
황가네#0210
황가네#0210
KR (#20)
Master Master
Mid Master 65.8% 5.7 /
3.0 /
9.5
76
21.
Ærith#110
Ærith#110
LAS (#21)
Master Master
Mid Master 66.3% 8.4 /
3.6 /
7.9
80
22.
Lauvv#BR1
Lauvv#BR1
BR (#22)
Challenger Challenger
Mid Challenger 64.9% 7.5 /
4.1 /
8.5
94
23.
myriad#LAN
myriad#LAN
LAN (#23)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 65.7% 5.9 /
3.1 /
7.9
70
24.
Ebobab2#EUW
Ebobab2#EUW
EUW (#24)
Master Master
Mid Master 66.1% 6.2 /
7.2 /
8.1
59
25.
l LØKI I#LAS
l LØKI I#LAS
LAS (#25)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 64.7% 6.8 /
2.7 /
9.0
85
26.
Dish#NA2
Dish#NA2
NA (#26)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 64.5% 7.3 /
4.6 /
7.2
62
27.
BLАCK CАT#CAT
BLАCK CАT#CAT
RU (#27)
Master Master
Mid Master 65.1% 9.3 /
4.7 /
8.8
83
28.
just Gloryy#VN2
just Gloryy#VN2
VN (#28)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 79.5% 11.7 /
4.9 /
8.3
73
29.
DrSaraCostas#BR1
DrSaraCostas#BR1
BR (#29)
Master Master
Mid Master 67.3% 5.9 /
4.7 /
7.4
52
30.
Konfabulation#EUW
Konfabulation#EUW
EUW (#30)
Master Master
Mid Master 63.9% 5.6 /
4.0 /
8.0
83
31.
Dúi Ổn#Onnt
Dúi Ổn#Onnt
VN (#31)
Master Master
MidSupport Master 66.4% 5.3 /
5.5 /
10.2
146
32.
William4#EUW
William4#EUW
EUW (#32)
Master Master
Mid Master 66.7% 5.3 /
3.8 /
7.9
48
33.
Unkillable King#LAN
Unkillable King#LAN
LAN (#33)
Master Master
Mid Master 64.7% 7.5 /
4.3 /
7.5
68
34.
김빵구#김빵구
김빵구#김빵구
KR (#34)
Master Master
Mid Master 69.6% 4.2 /
3.4 /
7.9
46
35.
iDekaa#LAN
iDekaa#LAN
LAN (#35)
Master Master
Mid Master 65.6% 6.3 /
4.3 /
9.0
64
36.
alexiac#LAS
alexiac#LAS
LAS (#36)
Master Master
Mid Master 71.2% 7.5 /
3.3 /
8.8
73
37.
Néstor1#PANAS
Néstor1#PANAS
EUW (#37)
Master Master
Mid Master 66.2% 7.1 /
4.0 /
7.8
68
38.
uchihas fanboy#EUNE
uchihas fanboy#EUNE
EUNE (#38)
Master Master
Mid Master 65.6% 6.2 /
3.1 /
7.4
122
39.
만번슬프다#KR1
만번슬프다#KR1
KR (#39)
Master Master
Mid Master 63.3% 4.6 /
2.6 /
7.9
60
40.
bvffi#EUW
bvffi#EUW
EUW (#40)
Master Master
Mid Master 65.6% 5.2 /
3.7 /
8.2
61
41.
POOSAY#POSAY
POOSAY#POSAY
TR (#41)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 63.5% 6.6 /
5.8 /
8.6
52
42.
PeidinhoFoFo#NHAIN
PeidinhoFoFo#NHAIN
BR (#42)
Master Master
Mid Master 76.0% 13.0 /
3.1 /
6.4
50
43.
桜岛麻衣#1129
桜岛麻衣#1129
JP (#43)
Master Master
Mid Master 65.6% 7.4 /
4.1 /
7.1
61
44.
Dan gyeol#KR1
Dan gyeol#KR1
KR (#44)
Master Master
Mid Master 62.3% 5.3 /
3.3 /
7.2
61
45.
Chata#cute
Chata#cute
BR (#45)
Master Master
Mid Master 66.1% 8.0 /
6.2 /
8.9
62
46.
Charming One#Ahri
Charming One#Ahri
PH (#46)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 62.5% 8.3 /
2.8 /
7.5
112
47.
cbf#OCE
cbf#OCE
OCE (#47)
Master Master
Mid Master 64.3% 7.4 /
4.5 /
8.0
56
48.
T1 정헌#KR1
T1 정헌#KR1
KR (#48)
Master Master
Mid Master 63.9% 5.7 /
3.6 /
7.1
61
49.
Neko#Katto
Neko#Katto
EUW (#49)
Master Master
Mid Master 78.8% 8.4 /
3.9 /
9.0
52
50.
Chinese eGGmän#NIHAO
Chinese eGGmän#NIHAO
EUW (#50)
Master Master
Mid Master 62.3% 7.3 /
4.5 /
7.8
159
51.
이지만#jiman
이지만#jiman
KR (#51)
Master Master
Mid Master 62.0% 4.5 /
3.0 /
6.7
79
52.
그럴거면하지마#Exit
그럴거면하지마#Exit
KR (#52)
Master Master
Mid Master 62.2% 5.7 /
4.1 /
8.1
82
53.
Mono Armour#SG2
Mono Armour#SG2
SG (#53)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 64.2% 6.5 /
4.1 /
8.4
53
54.
쵸비만큼해요#KR1
쵸비만큼해요#KR1
KR (#54)
Master Master
Mid Master 64.6% 5.7 /
4.6 /
8.7
48
55.
Lefac#TR1
Lefac#TR1
TR (#55)
Master Master
Mid Master 66.1% 6.9 /
4.0 /
7.9
62
56.
Otakalol#Anime
Otakalol#Anime
BR (#56)
Master Master
Mid Master 62.3% 7.1 /
5.1 /
7.1
53
57.
ahri buff#TR1
ahri buff#TR1
TR (#57)
Challenger Challenger
Mid Challenger 61.5% 8.5 /
4.3 /
7.5
148
58.
TS Kirm#TR1
TS Kirm#TR1
TR (#58)
Master Master
Mid Master 62.7% 7.1 /
6.1 /
7.0
59
59.
Jusky#GAP
Jusky#GAP
BR (#59)
Master Master
Mid Master 61.7% 5.9 /
5.2 /
7.5
128
60.
Remberth#1213
Remberth#1213
LAN (#60)
Master Master
Mid Master 62.1% 8.0 /
5.9 /
8.0
58
61.
Tаilz#Tailź
Tаilz#Tailź
NA (#61)
Master Master
Mid Master 63.2% 5.3 /
3.9 /
6.8
57
62.
Nano#AIS
Nano#AIS
EUW (#62)
Challenger Challenger
Mid Challenger 60.0% 4.7 /
2.8 /
7.4
85
63.
Bố Của Bạn#2012
Bố Của Bạn#2012
VN (#63)
Master Master
Mid Master 70.2% 10.2 /
5.5 /
8.3
47
64.
ANAS#FNBR
ANAS#FNBR
EUW (#64)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 60.9% 6.9 /
4.2 /
8.8
69
65.
sinicky#BR1
sinicky#BR1
BR (#65)
Master Master
Mid Master 62.7% 6.9 /
3.7 /
7.3
67
66.
AFTV 긍정#KR1
AFTV 긍정#KR1
KR (#66)
Master Master
Mid Master 61.0% 5.8 /
4.4 /
7.6
146
67.
Stellaris#Ahri
Stellaris#Ahri
BR (#67)
Master Master
Mid Master 60.6% 9.9 /
2.9 /
7.0
246
68.
Power Of Hack#EUNE
Power Of Hack#EUNE
EUNE (#68)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 60.3% 7.8 /
4.2 /
7.4
204
69.
ZeroDomain#Kass
ZeroDomain#Kass
NA (#69)
Master Master
Mid Master 62.9% 6.1 /
4.2 /
9.5
62
70.
Metamorphosis#1608
Metamorphosis#1608
VN (#70)
Master Master
Mid Master 66.7% 7.0 /
3.9 /
8.7
60
71.
Medialuna#NA1
Medialuna#NA1
NA (#71)
Master Master
Mid Master 63.4% 5.0 /
5.3 /
8.4
71
72.
RankOneFox#EUW
RankOneFox#EUW
EUW (#72)
Master Master
Mid Master 62.2% 7.9 /
4.3 /
7.0
82
73.
Roses and Cats#BR1
Roses and Cats#BR1
BR (#73)
Master Master
Mid Master 61.4% 7.5 /
5.0 /
7.7
70
74.
Mysstral#0553
Mysstral#0553
EUW (#74)
Master Master
Mid Master 62.5% 5.6 /
3.7 /
8.8
80
75.
매 혹#Chü
매 혹#Chü
KR (#75)
Master Master
Mid Master 63.6% 5.8 /
3.8 /
6.3
77
76.
해군에서뼈묻어라#뼈묻어라
해군에서뼈묻어라#뼈묻어라
KR (#76)
Master Master
Mid Master 64.1% 7.2 /
3.1 /
7.8
78
77.
Landmark#6226
Landmark#6226
VN (#77)
Master Master
Mid Master 63.5% 6.6 /
5.6 /
10.6
52
78.
Dovi#KCORP
Dovi#KCORP
EUW (#78)
Master Master
Mid Master 62.1% 6.5 /
4.5 /
8.2
58
79.
banye kami#3248
banye kami#3248
KR (#79)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 64.9% 5.9 /
3.7 /
7.0
57
80.
우파루공장#KR1
우파루공장#KR1
KR (#80)
Master Master
Mid Master 61.0% 4.9 /
3.4 /
7.6
105
81.
piscës#peixe
piscës#peixe
BR (#81)
Master Master
Mid Master 61.0% 8.3 /
4.5 /
7.4
77
82.
Louzada#BR01
Louzada#BR01
BR (#82)
Master Master
Mid Master 60.0% 6.7 /
4.2 /
7.9
60
83.
Rilong ko sợ ai#2207
Rilong ko sợ ai#2207
VN (#83)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 60.8% 7.1 /
5.0 /
8.2
153
84.
Ellie Säpatão#BR1
Ellie Säpatão#BR1
BR (#84)
Master Master
Mid Master 58.8% 6.4 /
3.2 /
6.6
68
85.
Esssllllllllllll#sil
Esssllllllllllll#sil
RU (#85)
Master Master
Mid Master 64.0% 8.1 /
3.3 /
8.1
86
86.
챌린저#MID06
챌린저#MID06
KR (#86)
Master Master
Mid Master 59.2% 5.0 /
3.9 /
8.5
76
87.
Noori#v01
Noori#v01
EUW (#87)
Challenger Challenger
Mid Challenger 65.7% 5.7 /
2.9 /
6.8
67
88.
東京買猫加好友#JP1
東京買猫加好友#JP1
JP (#88)
Master Master
Mid Master 64.0% 5.8 /
2.9 /
7.4
50
89.
Master#28030
Master#28030
VN (#89)
Master Master
Mid Master 60.3% 5.9 /
5.4 /
8.5
58
90.
팀운나만억까해#KR1
팀운나만억까해#KR1
KR (#90)
Diamond III Diamond III
Mid Diamond III 86.4% 8.6 /
2.3 /
7.3
44
91.
FA m1d#KR1
FA m1d#KR1
KR (#91)
Master Master
Mid Master 64.6% 5.9 /
3.9 /
8.1
48
92.
VườÑ Địa Đàng#VN2
VườÑ Địa Đàng#VN2
VN (#92)
Master Master
Mid Master 60.5% 6.4 /
4.6 /
8.5
76
93.
팀구합니다아#9515
팀구합니다아#9515
KR (#93)
Master Master
Mid Master 61.4% 6.1 /
6.2 /
7.2
127
94.
Leonida#41229
Leonida#41229
BR (#94)
Master Master
Mid Master 61.2% 6.0 /
4.0 /
7.2
67
95.
R4L3#EUNE
R4L3#EUNE
EUNE (#95)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 72.1% 6.7 /
3.5 /
7.2
61
96.
Crit Hero#EUW
Crit Hero#EUW
EUW (#96)
Challenger Challenger
Mid Challenger 62.8% 6.5 /
4.3 /
6.5
86
97.
미 인#미 인
미 인#미 인
KR (#97)
Master Master
Mid Master 60.2% 6.3 /
3.9 /
6.9
88
98.
egw1999#EUNE
egw1999#EUNE
EUNE (#98)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 63.1% 6.4 /
6.9 /
5.9
65
99.
aquanick#BBCSR
aquanick#BBCSR
NA (#99)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 59.0% 6.6 /
2.7 /
6.5
144
100.
V3in#Vein
V3in#Vein
VN (#100)
Master Master
Mid Master 63.8% 5.9 /
3.7 /
9.7
47