Flash

แฟลช: D vs F

ผลรวมของอัตราการชนะอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากผู้ใช้บางรายไม่ได้ใช้แฟลช

ตามภูมิภาค

ภูมิภาค ความนิยม อัตราชนะ

ตามคะแนน

คะแนน ความนิยม อัตราชนะ