Anivia

Best Anivia players KR

To find your rank, go to your summoner page using the search (top of the page)

Best Anivia players KR

# Summoner Roles Tier Winrate KDA Played
1.
빙닭 붐은 온다
빙닭 붐은 온다
KR (#1)
Master Master
Mid Master 75.7% 6.2 /
4.3 /
8.6
70
2.
뒤에 쥐
뒤에 쥐
KR (#2)
Master Master
Mid Master 72.2% 4.5 /
2.5 /
7.8
54
3.
서다연
서다연
KR (#3)
Master Master
Mid Master 69.8% 5.8 /
3.6 /
7.8
63
4.
꺾인 마음
꺾인 마음
KR (#4)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 63.8% 4.6 /
3.2 /
8.1
80
5.
흥미가 진진해요
흥미가 진진해요
KR (#5)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 75.0% 6.9 /
2.5 /
7.7
60
6.
백 쭌
백 쭌
KR (#6)
Master Master
Mid Master 65.2% 6.0 /
4.5 /
8.0
164
7.
롯데우승c롤접음
롯데우승c롤접음
KR (#7)
Master Master
Mid Master 66.7% 5.6 /
3.1 /
9.1
96
8.
Airsher
Airsher
KR (#8)
Master Master
Mid Master 65.5% 4.1 /
3.4 /
6.8
55
9.
랭 겜
랭 겜
KR (#9)
Master Master
Mid Master 63.4% 6.7 /
2.8 /
5.5
82
10.
때 액
때 액
KR (#10)
Diamond I Diamond I
Top Diamond I 77.4% 7.0 /
3.4 /
9.2
53
11.
17라산
17라산
KR (#11)
Master Master
Mid Master 62.6% 4.8 /
2.9 /
7.1
123
12.
니마음 다알아
니마음 다알아
KR (#12)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 60.6% 4.6 /
3.7 /
7.4
170
13.
날지켜라돼지들아
날지켜라돼지들아
KR (#13)
Master Master
Mid Master 59.3% 5.6 /
3.1 /
7.7
472
14.
난석진이라고한다
난석진이라고한다
KR (#14)
Master Master
Mid Master 60.0% 5.6 /
4.5 /
7.4
440
15.
CrazySound
CrazySound
KR (#15)
Master Master
Mid Master 62.1% 4.4 /
3.9 /
7.8
103
16.
의정부 장성민
의정부 장성민
KR (#16)
Master Master
Mid Master 58.7% 6.2 /
3.6 /
7.4
223
17.
마스터 망령
마스터 망령
KR (#17)
Master Master
Mid Master 60.2% 6.6 /
4.8 /
7.5
83
18.
주의 길
주의 길
KR (#18)
Master Master
TopMid Master 59.2% 4.9 /
3.7 /
6.8
179
19.
순현성
순현성
KR (#19)
Master Master
Mid Master 63.8% 5.8 /
3.1 /
7.2
80
20.
AP Mid Gam
AP Mid Gam
KR (#20)
Master Master
Mid Master 58.6% 5.8 /
4.1 /
7.3
169
21.
치무차쿠맨
치무차쿠맨
KR (#21)
Master Master
Mid Master 57.8% 3.5 /
2.5 /
7.0
64
22.
명석함
명석함
KR (#22)
Master Master
Mid Master 60.0% 6.1 /
3.5 /
7.2
180
23.
걍주원
걍주원
KR (#23)
Master Master
Mid Master 61.7% 7.0 /
5.1 /
6.5
120
24.
내가일병이다
내가일병이다
KR (#24)
Master Master
Mid Master 59.3% 5.3 /
3.8 /
6.8
172
25.
죽음의꽂엘리스
죽음의꽂엘리스
KR (#25)
Master Master
Mid Master 56.7% 4.3 /
2.6 /
7.3
97
26.
미필새내기복학생
미필새내기복학생
KR (#26)
Master Master
Mid Master 59.6% 5.0 /
2.5 /
6.3
188
27.
눈이불타도아이번
눈이불타도아이번
KR (#27)
Master Master
Mid Master 57.9% 5.2 /
4.7 /
7.6
190
28.
꽁한이
꽁한이
KR (#28)
Master Master
Mid Master 59.1% 4.8 /
3.5 /
7.0
357
29.
왕자 놀이
왕자 놀이
KR (#29)
Master Master
Mid Master 96.4% 8.7 /
3.8 /
8.3
28
30.
1등찍을게
1등찍을게
KR (#30)
Master Master
Mid Master 58.3% 4.3 /
3.9 /
6.7
379
31.
Luskan
Luskan
KR (#31)
Master Master
Mid Master 58.0% 4.3 /
2.5 /
7.1
224
32.
취한닭
취한닭
KR (#32)
Master Master
MidSupport Master 56.7% 4.5 /
4.0 /
8.4
233
33.
바로 쳐박음
바로 쳐박음
KR (#33)
Master Master
MidSupport Master 60.6% 5.5 /
4.9 /
8.7
193
34.
챔프연습계정이요
챔프연습계정이요
KR (#34)
GrandMaster GrandMaster
Top GrandMaster 67.3% 6.0 /
3.6 /
8.2
98
35.
happpyyein
happpyyein
KR (#35)
Diamond III Diamond III
Mid Diamond III 76.3% 6.9 /
2.1 /
8.9
76
36.
길지만짧은이름
길지만짧은이름
KR (#36)
Master Master
Mid Master 63.2% 6.0 /
4.2 /
6.7
117
37.
Bye Babe
Bye Babe
KR (#37)
Master Master
Mid Master 57.8% 5.3 /
4.2 /
7.0
329
38.
삐약삐약애니비아
삐약삐약애니비아
KR (#38)
Master Master
Mid Master 58.0% 5.1 /
3.0 /
7.2
283
39.
DB Serendipity
DB Serendipity
KR (#39)
Master Master
Mid Master 61.4% 5.1 /
3.9 /
7.7
215
40.
깝죽대지말고겸손
깝죽대지말고겸손
KR (#40)
Master Master
Mid Master 56.2% 5.4 /
3.6 /
7.2
105
41.
Bao Chung Pei
Bao Chung Pei
KR (#41)
Master Master
Mid Master 56.0% 5.0 /
4.5 /
6.1
166
42.
리애빅
리애빅
KR (#42)
Master Master
Mid Master 58.5% 4.9 /
4.0 /
7.9
272
43.
애니비아인
애니비아인
KR (#43)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 70.3% 6.3 /
3.7 /
9.6
91
44.
뇨매닉
뇨매닉
KR (#44)
Master Master
Mid Master 56.0% 4.6 /
2.9 /
6.6
570
45.
남극새
남극새
KR (#45)
Master Master
Support Master 55.5% 2.4 /
5.3 /
9.7
319
46.
별수호자김우솔
별수호자김우솔
KR (#46)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 70.1% 6.8 /
3.6 /
7.6
67
47.
멕거핀
멕거핀
KR (#47)
Master Master
Mid Master 54.2% 4.4 /
3.2 /
6.8
142
48.
왕귀까지35분
왕귀까지35분
KR (#48)
Master Master
Mid Master 55.7% 4.8 /
4.6 /
7.6
327
49.
mutealltopliner
mutealltopliner
KR (#49)
Diamond I Diamond I
Top Diamond I 66.7% 3.8 /
3.1 /
7.9
93
50.
파란색비둘기
파란색비둘기
KR (#50)
Diamond II Diamond II
Mid Diamond II 70.2% 5.5 /
3.9 /
7.3
57
51.
빙닭의 문단속
빙닭의 문단속
KR (#51)
Master Master
Mid Master 54.7% 4.5 /
3.6 /
7.4
338
52.
eggking
eggking
KR (#52)
Master Master
Mid Master 55.9% 4.2 /
3.3 /
7.2
356
53.
내가왜여
내가왜여
KR (#53)
Master Master
Mid Master 54.5% 4.0 /
3.2 /
6.6
402
54.
아기짹짹이응애
아기짹짹이응애
KR (#54)
Master Master
Mid Master 55.6% 5.9 /
4.4 /
6.7
304
55.
일반계정이야
일반계정이야
KR (#55)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 70.9% 5.5 /
3.3 /
8.2
79
56.
창식이의 칼
창식이의 칼
KR (#56)
Master Master
Mid Master 54.8% 5.0 /
4.5 /
6.6
389
57.
와르가르
와르가르
KR (#57)
Master Master
Mid Master 52.9% 4.5 /
3.6 /
6.9
399
58.
애니비아
애니비아
KR (#58)
Master Master
Mid Master 53.7% 4.6 /
3.6 /
6.3
121
59.
Reversal sign
Reversal sign
KR (#59)
Master Master
Mid Master 53.6% 2.7 /
2.5 /
5.3
69
60.
모두안녕하시지
모두안녕하시지
KR (#60)
Master Master
Mid Master 54.2% 3.4 /
4.1 /
7.1
83
61.
꿀감자야
꿀감자야
KR (#61)
Master Master
Mid Master 55.2% 4.7 /
4.8 /
7.7
203
62.
따뜻한쿠키
따뜻한쿠키
KR (#62)
Master Master
Mid Master 54.0% 4.2 /
3.9 /
6.4
326
63.
freezen
freezen
KR (#63)
Master Master
Mid Master 51.9% 4.8 /
3.3 /
6.0
601
64.
삐약삐약애니삐약
삐약삐약애니삐약
KR (#64)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 65.7% 6.7 /
3.4 /
8.0
178
65.
닭다리
닭다리
KR (#65)
Master Master
Mid Master 52.4% 4.7 /
4.4 /
6.0
267
66.
주께서
주께서
KR (#66)
Diamond III Diamond III
Mid Diamond III 74.4% 8.6 /
4.6 /
8.4
90
67.
침착히 차분하게
침착히 차분하게
KR (#67)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 68.9% 5.9 /
3.9 /
7.4
122
68.
말로 해결하자
말로 해결하자
KR (#68)
Master Master
Mid Master 53.5% 4.5 /
3.3 /
7.4
114
69.
쪼금못함
쪼금못함
KR (#69)
Master Master
MidSupport Master 52.7% 4.6 /
4.9 /
7.9
672
70.
Duck hawk
Duck hawk
KR (#70)
Master Master
Support Master 52.0% 2.5 /
4.9 /
10.0
294
71.
January 12th
January 12th
KR (#71)
Master Master
Mid Master 56.7% 4.6 /
3.4 /
7.6
268
72.
정환아으아으아악
정환아으아으아악
KR (#72)
Master Master
Mid Master 66.7% 5.6 /
2.8 /
7.6
54
73.
밤고구마낮고구마
밤고구마낮고구마
KR (#73)
Diamond II Diamond II
Mid Diamond II 71.7% 6.2 /
4.8 /
6.9
60
74.
집순이 예빈이
집순이 예빈이
KR (#74)
Master Master
Mid Master 63.8% 6.7 /
3.9 /
6.7
224
75.
겜못하는일반인
겜못하는일반인
KR (#75)
Master Master
Mid Master 51.4% 4.5 /
3.0 /
6.7
243
76.
전전통파이팅
전전통파이팅
KR (#76)
Master Master
Mid Master 63.7% 4.6 /
3.4 /
6.4
91
77.
전 세 종
전 세 종
KR (#77)
Master Master
Mid Master 54.8% 4.7 /
4.6 /
6.5
270
78.
화령매사 히타
화령매사 히타
KR (#78)
Master Master
TopMid Master 53.6% 4.3 /
3.8 /
7.1
69
79.
AI 애니비아
AI 애니비아
KR (#79)
Master Master
Top Master 53.8% 3.9 /
4.8 /
6.2
320
80.
Doyou5464564
Doyou5464564
KR (#80)
Master Master
Mid Master 61.7% 6.0 /
3.5 /
7.3
133
81.
위험한자식이준영
위험한자식이준영
KR (#81)
Diamond IV Diamond IV
Mid Diamond IV 71.1% 6.2 /
2.9 /
8.0
90
82.
나한테 화내지마
나한테 화내지마
KR (#82)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 65.0% 7.4 /
2.1 /
7.5
100
83.
열바닭
열바닭
KR (#83)
Diamond I Diamond I
Support Diamond I 52.5% 4.0 /
6.6 /
8.9
423
84.
롤은결국팀원뽑기게임
롤은결국팀원뽑기게임
KR (#84)
Master Master
Mid Master 50.4% 3.0 /
2.6 /
6.4
141
85.
DJ JOHEEPAL
DJ JOHEEPAL
KR (#85)
Diamond II Diamond II
Mid Diamond II 80.8% 7.2 /
3.8 /
7.4
125
86.
내기중독
내기중독
KR (#86)
Diamond III Diamond III
Mid Diamond III 68.0% 4.2 /
3.6 /
8.2
50
87.
Jecy
Jecy
KR (#87)
Master Master
Mid Master 47.3% 3.7 /
2.2 /
4.7
55
88.
조은지우
조은지우
KR (#88)
Master Master
Mid Master 53.4% 4.2 /
3.6 /
5.9
191
89.
애니비아 원챔
애니비아 원챔
KR (#89)
Diamond II Diamond II
Mid Diamond II 63.9% 7.4 /
4.0 /
7.6
83
90.
갱 와봐 당해주나
갱 와봐 당해주나
KR (#90)
Diamond I Diamond I
AD Carry Diamond I 60.7% 6.3 /
3.8 /
8.7
321
91.
망 갑
망 갑
KR (#91)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 61.4% 4.9 /
4.5 /
7.6
83
92.
박치기공룡나르
박치기공룡나르
KR (#92)
Diamond IV Diamond IV
Mid Diamond IV 69.0% 9.5 /
3.7 /
7.7
71
93.
Dmile
Dmile
KR (#93)
Diamond II Diamond II
Mid Diamond II 61.3% 4.9 /
4.7 /
6.8
75
94.
우주 말랑이2
우주 말랑이2
KR (#94)
Master Master
Mid Master 47.9% 5.0 /
4.1 /
6.2
73
95.
눈꽃가람
눈꽃가람
KR (#95)
Diamond II Diamond II
Mid Diamond II 66.4% 5.8 /
3.6 /
7.1
119
96.
메이지연습계정
메이지연습계정
KR (#96)
Diamond I Diamond I
Mid Diamond I 59.8% 5.4 /
3.6 /
8.2
87
97.
그림작가
그림작가
KR (#97)
Master Master
Mid Master 53.1% 4.7 /
3.2 /
7.4
96
98.
고소위협시즉탈함
고소위협시즉탈함
KR (#98)
Gold II Gold II
Support Gold II 90.4% 7.3 /
4.4 /
13.2
52
99.
재쓰응
재쓰응
KR (#99)
Diamond III Diamond III
Mid Diamond III 72.8% 9.1 /
3.5 /
8.4
81
100.
쀼 아
쀼 아
KR (#100)
Master Master
Mid Master 68.6% 5.1 /
4.0 /
9.1
35
0 comment
Post a Comment
Your name:
Comment: