CG SimoN

CG SimoN (VN)

Cấp 8
Tỉ lệ cá nhân
Chưa được xếp hạng
Chưa được xếp hạng
Replay
Không có dữ liệu
 • Xếp hạng
 • Giải đấu đơn
 • Đa dạng
 • Normal and ranked
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
 • Xếp hạng
 • Giải đấu đơn
 • Đa dạng
 • Normal and ranked
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
 • Xếp hạng
 • Giải đấu đơn
 • Đa dạng
 • Normal and ranked
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
 • Xếp hạng
 • Giải đấu đơn
 • Đa dạng
 • Normal and ranked

Vị trí ưa thích

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng

Vị trí ưa thích

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng

Vị trí ưa thích

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng

Vị trí ưa thích

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng