StrawberryCookie

StrawberryCookie (JP)

Cấp
Tỉ lệ cá nhân
Chưa được xếp hạng
Chưa được xếp hạng
Trận đấu gần đây
Không có dữ liệu
Replay
Không có dữ liệu
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0 / 0 / 0
KDA trung bình

Tướng ưa thích (Xếp hạng)

Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu

Vị trí ưa thích (Xếp hạng)

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu