v Caboche

v Caboche (EUW)

Cấp

Tỉ lệ cá nhân

Bạch kim I
Bạch kim I
Giải đấu đơn
LP: 67
Trận thắng: 49 Thua: 53

Replay

Replay
Không có dữ liệu
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu

Các tài khoản khác của Cabochard's

Anh hùng Hạng
ProvencalGaulois
ProvencalGaulois
EUW
GrandMaster GrandMaster
Couille2Shaunz
Couille2Shaunz
EUW
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
otwoeur11
otwoeur11
KR
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng