AVENG3R

AVENG3R (BR)

Cấp
Tỉ lệ cá nhân
Kim cương I
Kim cương I
Giải đấu đơn
Hạng: 29,824 (BR: 2,633)
Top 0.19%


LP: 43
Trận thắng: 423 - Thua: 386
 • Xếp hạng
 • Giải đấu đơn
 • Đa dạng
 • Normal and ranked
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
 • Xếp hạng
 • Giải đấu đơn
 • Đa dạng
 • Normal and ranked
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
 • Xếp hạng
 • Giải đấu đơn
 • Đa dạng
 • Normal and ranked
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
 • Xếp hạng
 • Giải đấu đơn
 • Đa dạng
 • Normal and ranked

Vị trí ưa thích

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng

Vị trí ưa thích

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng

Vị trí ưa thích

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng

Vị trí ưa thích

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng