Xanh vs Đỏ / Chỉ số thắng

% thắng sau Chiến công đầu

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
60.7%
60.7%
60.7%
Đội đỏ
57.6%
57.6%
57.6%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
58.7%
58.7%
58.7%
Đội đỏ
59.2%
59.2%
59.2%

% thắng sau Rift Herald đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
64.2%
64.2%
64.2%
Đội đỏ
68.1%
68.1%
68.1%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
60.2%
60.2%
60.2%
Đội đỏ
68.4%
68.4%
68.4%

% thắng sau Rồng đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
70.3%
70.3%
70.3%
Đội đỏ
67.3%
67.3%
67.3%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
68.2%
68.2%
68.2%
Đội đỏ
68.6%
68.6%
68.6%

% thắng sau Baron đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
83.6%
83.6%
83.6%
Đội đỏ
81.8%
81.8%
81.8%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
80.6%
80.6%
80.6%
Đội đỏ
80.7%
80.7%
80.7%

% thắng sau Trụ đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
73.6%
73.6%
73.6%
Đội đỏ
72.2%
72.2%
72.2%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
71.6%
71.6%
71.6%
Đội đỏ
72.6%
72.6%
72.6%

% thắng sau Inhibitor đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
91.3%
91.3%
91.3%
Đội đỏ
91.4%
91.4%
91.4%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
89.6%
89.6%
89.6%
Đội đỏ
90.6%
90.6%
90.6%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: