Xanh vs Đỏ / Chỉ số thắng

% thắng sau Chiến công đầu

Xếp hạng nháp Flex
Đội xanh
58.2%
58.2%
58.2%
Đội đỏ
59.8%
59.8%
59.8%
Xếp hạng đơn 5v5
Đội xanh
59.9%
59.9%
59.9%
Đội đỏ
58.3%
58.3%
58.3%

% thắng sau Rift Herald đầu tiên

Xếp hạng nháp Flex
Đội xanh
67.2%
67.2%
67.2%
Đội đỏ
70.4%
70.4%
70.4%
Xếp hạng đơn 5v5
Đội xanh
69.6%
69.6%
69.6%
Đội đỏ
70.1%
70.1%
70.1%

% thắng sau Rồng đầu tiên

Xếp hạng nháp Flex
Đội xanh
68.1%
68.1%
68.1%
Đội đỏ
68.8%
68.8%
68.8%
Xếp hạng đơn 5v5
Đội xanh
70.0%
70.0%
70.0%
Đội đỏ
67.4%
67.4%
67.4%

% thắng sau Baron đầu tiên

Xếp hạng nháp Flex
Đội xanh
80.5%
80.5%
80.5%
Đội đỏ
80.5%
80.5%
80.5%
Xếp hạng đơn 5v5
Đội xanh
82.8%
82.8%
82.8%
Đội đỏ
81.9%
81.9%
81.9%

% thắng sau Trụ đầu tiên

Xếp hạng nháp Flex
Đội xanh
70.2%
70.2%
70.2%
Đội đỏ
72.1%
72.1%
72.1%
Xếp hạng đơn 5v5
Đội xanh
71.5%
71.5%
71.5%
Đội đỏ
71.1%
71.1%
71.1%

% thắng sau Inhibitor đầu tiên

Xếp hạng nháp Flex
Đội xanh
90.3%
90.3%
90.3%
Đội đỏ
91.2%
91.2%
91.2%
Xếp hạng đơn 5v5
Đội xanh
91.4%
91.4%
91.4%
Đội đỏ
91.9%
91.9%
91.9%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: