Xanh vs Đỏ / Chỉ số thắng

% thắng sau Chiến công đầu

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
60.7%
60.7%
60.7%
Đội đỏ
57.9%
57.9%
57.9%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
58.5%
58.5%
58.5%
Đội đỏ
59.1%
59.1%
59.1%

% thắng sau Rift Herald đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
64.2%
64.2%
64.2%
Đội đỏ
68.5%
68.5%
68.5%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
60.0%
60.0%
60.0%
Đội đỏ
69.0%
69.0%
69.0%

% thắng sau Rồng đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
70.4%
70.4%
70.4%
Đội đỏ
67.3%
67.3%
67.3%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
68.2%
68.2%
68.2%
Đội đỏ
68.6%
68.6%
68.6%

% thắng sau Baron đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
83.4%
83.4%
83.4%
Đội đỏ
81.9%
81.9%
81.9%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
80.7%
80.7%
80.7%
Đội đỏ
81.0%
81.0%
81.0%

% thắng sau Trụ đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
73.7%
73.7%
73.7%
Đội đỏ
72.7%
72.7%
72.7%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
71.6%
71.6%
71.6%
Đội đỏ
73.1%
73.1%
73.1%

% thắng sau Inhibitor đầu tiên

Xếp Hạng Đơn/Đôi
Đội xanh
91.3%
91.3%
91.3%
Đội đỏ
91.6%
91.6%
91.6%
Xếp Hạng Linh Hoạt
Đội xanh
89.5%
89.5%
89.5%
Đội đỏ
90.7%
90.7%
90.7%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: