Xanh vs Đỏ / Chỉ số thắng

% thắng sau Chiến công đầu

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
59.7%
59.7%
59.7%
Đội đỏ
58.7%
58.7%
58.7%
Ranked Flex
Đội xanh
56.4%
56.4%
56.4%
Đội đỏ
60.2%
60.2%
60.2%

% thắng sau Rift Herald đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
62.8%
62.8%
62.8%
Đội đỏ
68.8%
68.8%
68.8%
Ranked Flex
Đội xanh
58.9%
58.9%
58.9%
Đội đỏ
69.3%
69.3%
69.3%

% thắng sau Rồng đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
69.5%
69.5%
69.5%
Đội đỏ
67.5%
67.5%
67.5%
Ranked Flex
Đội xanh
67.7%
67.7%
67.7%
Đội đỏ
70.0%
70.0%
70.0%

% thắng sau Baron đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
83.5%
83.5%
83.5%
Đội đỏ
82.5%
82.5%
82.5%
Ranked Flex
Đội xanh
81.7%
81.7%
81.7%
Đội đỏ
81.8%
81.8%
81.8%

% thắng sau Trụ đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
71.6%
71.6%
71.6%
Đội đỏ
71.8%
71.8%
71.8%
Ranked Flex
Đội xanh
68.9%
68.9%
68.9%
Đội đỏ
72.6%
72.6%
72.6%

% thắng sau Inhibitor đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
90.3%
90.3%
90.3%
Đội đỏ
91.0%
91.0%
91.0%
Ranked Flex
Đội xanh
89.3%
89.3%
89.3%
Đội đỏ
90.7%
90.7%
90.7%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: