Xanh vs Đỏ / Chỉ số thắng

% thắng sau Chiến công đầu

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
60.6%
60.6%
60.6%
Đội đỏ
58.8%
58.8%
58.8%
Ranked Flex
Đội xanh
58.4%
58.4%
58.4%
Đội đỏ
59.8%
59.8%
59.8%

% thắng sau Rift Herald đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
70.2%
70.2%
70.2%
Đội đỏ
70.8%
70.8%
70.8%
Ranked Flex
Đội xanh
67.7%
67.7%
67.7%
Đội đỏ
70.7%
70.7%
70.7%

% thắng sau Rồng đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
70.1%
70.1%
70.1%
Đội đỏ
67.6%
67.6%
67.6%
Ranked Flex
Đội xanh
68.2%
68.2%
68.2%
Đội đỏ
69.0%
69.0%
69.0%

% thắng sau Baron đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
83.4%
83.4%
83.4%
Đội đỏ
82.4%
82.4%
82.4%
Ranked Flex
Đội xanh
81.0%
81.0%
81.0%
Đội đỏ
81.3%
81.3%
81.3%

% thắng sau Trụ đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
71.8%
71.8%
71.8%
Đội đỏ
71.5%
71.5%
71.5%
Ranked Flex
Đội xanh
70.2%
70.2%
70.2%
Đội đỏ
72.0%
72.0%
72.0%

% thắng sau Inhibitor đầu tiên

Ranked Solo/Duo
Đội xanh
91.4%
91.4%
91.4%
Đội đỏ
91.9%
91.9%
91.9%
Ranked Flex
Đội xanh
90.1%
90.1%
90.1%
Đội đỏ
91.2%
91.2%
91.2%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: