Cắm mắt

Tỉ lệ thắng dựa trên sự khác nhau của mắt cắmTỉ lệ thắng dựa trên số mắt cắm


Mắt cắm mỗi vị trí

Vị trí Mắt
Top
14.3
14.3
14.3
Đi rừng
6.6
6.6
6.6
Mid
6.2
6.2
6.2
AD Carry
4.7
4.7
4.7
Hỗ trợ
7.9
7.9
7.9

Phụ kiện (ban đầu trận đấu)

Vị trí % (Bạch kim+)
Top Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
58.5%
58.5%
58.5%
Oracle Biến Đổi
0.3%
0.3%
0.3%
Đi rừng Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
55.4%
55.4%
55.4%
Oracle Biến Đổi
5.8%
5.8%
5.8%
Mid Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
99.9%
99.9%
99.9%
Oracle Biến Đổi
0.2%
0.2%
0.2%
AD Carry Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
99.9%
99.9%
99.9%
Oracle Biến Đổi
0.6%
0.6%
0.6%
Hỗ trợ Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
99.7%
99.7%
99.7%
Oracle Biến Đổi
0.5%
0.5%
0.5%

Phụ kiện (cuối trận đấu)

Vị trí % (Bạch kim+)
Top Thấu Kính Biến Đổi
54.0%
54.0%
54.0%
Oracle Biến Đổi
44.3%
44.3%
44.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2.5%
2.5%
2.5%
Đi rừng Oracle Biến Đổi
93.8%
93.8%
93.8%
Thấu Kính Biến Đổi
4.9%
4.9%
4.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1.3%
1.3%
1.3%
Mid Thấu Kính Biến Đổi
32.1%
32.1%
32.1%
Oracle Biến Đổi
27.8%
27.8%
27.8%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1.4%
1.4%
1.4%
AD Carry Thấu Kính Biến Đổi
98.1%
98.1%
98.1%
Oracle Biến Đổi
1.8%
1.8%
1.8%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.2%
0.2%
0.2%
Hỗ trợ Oracle Biến Đổi
97.8%
97.8%
97.8%
Thấu Kính Biến Đổi
1.7%
1.7%
1.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0.5%
0.5%
0.5%

Cắm mắt (0-15 phút)

Cắm mắt (0-15 phút)

Cắm mắt (15-25 phút)

Cắm mắt (15-25 phút)

Cắm mắt (hơn 25 phút

Cắm mắt (hơn 25 phút
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: