Chỉ số Rồng

Những linh hồn rồng

Linh hồn rồng Tỉ lệ thắng
Rồng đất
Chemtech Drake
Rồng gió
Rồng nước
Rồng lửa
Hextech Drake

1 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Hextech Drake
Rồng nước
Chemtech Drake
Rồng gió
Rồng lửa
Rồng đất

2 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng đất Rồng đất
Rồng nước Rồng nước
Rồng lửa Rồng lửa
Rồng gió Rồng gió
Rồng nước Hextech Drake
Rồng nước Rồng đất
Chemtech Drake Chemtech Drake
Hextech Drake Hextech Drake
Rồng lửa Hextech Drake
Rồng lửa Rồng gió
Rồng gió Rồng lửa
Rồng đất Hextech Drake
Rồng nước Chemtech Drake
Hextech Drake Rồng đất
Hextech Drake Rồng lửa
Rồng nước Rồng gió
Rồng nước Rồng lửa
Hextech Drake Rồng nước
Rồng lửa Rồng nước
Rồng gió Rồng nước
Hextech Drake Chemtech Drake
Rồng lửa Rồng đất
Chemtech Drake Rồng gió
Rồng gió Rồng đất
Rồng đất Rồng nước
Rồng gió Hextech Drake
Chemtech Drake Rồng đất
Chemtech Drake Rồng nước
Chemtech Drake Hextech Drake
Rồng đất Rồng gió
Rồng gió Chemtech Drake
Rồng đất Chemtech Drake
Rồng lửa Chemtech Drake
Chemtech Drake Rồng lửa
Hextech Drake Rồng gió
Rồng đất Rồng lửa

3 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng nước Rồng gió Chemtech Drake
Rồng lửa Hextech Drake Rồng nước
Hextech Drake Rồng đất Chemtech Drake
Rồng gió Chemtech Drake Rồng lửa
Rồng gió Rồng đất Hextech Drake
Rồng nước Hextech Drake Rồng gió
Rồng nước Rồng đất Chemtech Drake
Rồng đất Hextech Drake Rồng nước
Rồng lửa Rồng nước Rồng đất
Rồng nước Rồng lửa Hextech Drake
Hextech Drake Rồng lửa Rồng gió
Rồng đất Rồng lửa Hextech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake Rồng lửa
Rồng nước Rồng lửa Rồng gió
Hextech Drake Rồng gió Rồng nước
Rồng nước Hextech Drake Rồng lửa
Rồng nước Rồng đất Hextech Drake
Hextech Drake Chemtech Drake Rồng nước
Rồng đất Rồng nước Chemtech Drake
Rồng gió Rồng lửa Hextech Drake
Hextech Drake Rồng đất Rồng nước
Rồng đất Rồng gió Rồng nước
Rồng gió Rồng đất Rồng nước
Hextech Drake Chemtech Drake Rồng lửa
Rồng nước Hextech Drake Rồng đất
Rồng nước Rồng lửa Chemtech Drake
Rồng gió Rồng nước Hextech Drake
Hextech Drake Rồng nước Rồng đất
Rồng gió Rồng đất Rồng đất
Rồng đất Chemtech Drake Rồng lửa
Rồng gió Rồng nước Chemtech Drake
Rồng gió Rồng lửa Rồng lửa
Rồng nước Rồng lửa Rồng đất
Hextech Drake Rồng nước Rồng lửa
Rồng nước Rồng gió Rồng đất
Hextech Drake Rồng nước Rồng gió
Hextech Drake Rồng đất Rồng gió
Hextech Drake Rồng lửa Rồng lửa
Rồng lửa Rồng nước Rồng gió
Rồng lửa Rồng gió Rồng đất
Rồng đất Rồng lửa Rồng gió
Hextech Drake Rồng nước Chemtech Drake
Hextech Drake Rồng lửa Rồng đất
Rồng đất Rồng lửa Rồng nước
Rồng nước Rồng đất Rồng gió
Rồng gió Rồng lửa Rồng đất
Rồng gió Rồng nước Rồng đất
Rồng gió Rồng lửa Rồng nước
Hextech Drake Rồng lửa Chemtech Drake
Hextech Drake Chemtech Drake Rồng gió
Hextech Drake Chemtech Drake Rồng đất
Rồng nước Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake Rồng đất Rồng lửa
Hextech Drake Rồng đất Rồng lửa
Rồng lửa Rồng gió Hextech Drake
Rồng lửa Rồng đất Rồng gió
Rồng lửa Rồng gió Rồng gió
Rồng đất Rồng nước Rồng lửa
Rồng gió Hextech Drake Rồng lửa
Chemtech Drake Rồng nước Rồng nước
Rồng đất Chemtech Drake Chemtech Drake
Hextech Drake Rồng gió Chemtech Drake
Rồng đất Rồng lửa Chemtech Drake
Rồng đất Rồng gió Hextech Drake
Rồng lửa Rồng lửa Rồng lửa
Rồng nước Rồng lửa Rồng lửa
Chemtech Drake Rồng đất Rồng đất
Rồng nước Rồng nước Rồng nước
Rồng lửa Hextech Drake Hextech Drake
Rồng đất Rồng lửa Rồng lửa
Rồng đất Rồng nước Rồng nước
Rồng gió Rồng gió Rồng gió
Rồng nước Rồng gió Rồng gió
Rồng lửa Hextech Drake Rồng gió
Rồng lửa Rồng đất Chemtech Drake
Rồng gió Rồng nước Rồng lửa
Rồng nước Chemtech Drake Rồng lửa
Rồng lửa Rồng nước Rồng nước
Rồng đất Hextech Drake Hextech Drake
Chemtech Drake Rồng gió Rồng nước
Rồng gió Rồng nước Rồng nước
Rồng gió Hextech Drake Rồng nước
Rồng gió Chemtech Drake Hextech Drake
Chemtech Drake Rồng gió Hextech Drake
Chemtech Drake Rồng nước Hextech Drake
Chemtech Drake Hextech Drake Rồng gió
Rồng nước Hextech Drake Chemtech Drake
Chemtech Drake Rồng nước Rồng lửa
Rồng gió Chemtech Drake Chemtech Drake
Rồng lửa Rồng đất Rồng đất
Rồng đất Rồng đất Rồng đất
Chemtech Drake Rồng nước Rồng gió
Rồng gió Hextech Drake Hextech Drake
Rồng lửa Chemtech Drake Hextech Drake
Rồng gió Hextech Drake Chemtech Drake
Rồng đất Chemtech Drake Hextech Drake
Hextech Drake Rồng lửa Rồng nước
Rồng gió Chemtech Drake Rồng đất
Rồng lửa Rồng nước Hextech Drake
Hextech Drake Rồng gió Rồng gió
Rồng lửa Chemtech Drake Chemtech Drake
Rồng nước Rồng đất Rồng đất
Rồng gió Rồng lửa Chemtech Drake
Chemtech Drake Rồng lửa Rồng gió
Hextech Drake Rồng nước Rồng nước
Rồng đất Rồng nước Hextech Drake
Rồng lửa Rồng đất Rồng nước
Chemtech Drake Chemtech Drake Chemtech Drake
Rồng đất Hextech Drake Chemtech Drake
Rồng gió Hextech Drake Rồng đất
Rồng lửa Hextech Drake Chemtech Drake
Rồng nước Rồng đất Rồng lửa
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
Rồng gió Chemtech Drake Rồng nước
Rồng đất Chemtech Drake Rồng gió
Chemtech Drake Rồng lửa Rồng lửa
Rồng nước Chemtech Drake Rồng gió
Chemtech Drake Rồng nước Rồng đất
Rồng nước Rồng gió Rồng lửa
Rồng nước Chemtech Drake Chemtech Drake
Rồng nước Chemtech Drake Hextech Drake
Rồng đất Rồng gió Chemtech Drake
Chemtech Drake Rồng đất Rồng nước
Rồng nước Rồng gió Hextech Drake
Hextech Drake Rồng gió Rồng đất
Chemtech Drake Rồng gió Rồng lửa
Hextech Drake Rồng đất Rồng đất
Rồng lửa Rồng gió Chemtech Drake
Rồng gió Rồng đất Rồng lửa
Rồng lửa Rồng nước Chemtech Drake
Rồng đất Hextech Drake Rồng lửa
Chemtech Drake Rồng đất Rồng gió
Chemtech Drake Rồng lửa Rồng nước
Rồng đất Hextech Drake Rồng gió
Hextech Drake Rồng gió Rồng lửa
Rồng lửa Hextech Drake Rồng đất
Chemtech Drake Hextech Drake Rồng đất
Rồng lửa Rồng gió Rồng nước
Rồng đất Rồng gió Rồng lửa
Rồng gió Rồng đất Chemtech Drake
Rồng lửa Chemtech Drake Rồng đất
Rồng lửa Chemtech Drake Rồng nước
Rồng lửa Chemtech Drake Rồng gió
Chemtech Drake Hextech Drake Hextech Drake
Chemtech Drake Rồng lửa Hextech Drake
Chemtech Drake Rồng gió Rồng gió
Chemtech Drake Rồng lửa Rồng đất
Rồng đất Rồng gió Rồng gió
Rồng lửa Rồng đất Hextech Drake
Chemtech Drake Rồng đất Hextech Drake
Rồng đất Rồng nước Rồng gió
Rồng nước Chemtech Drake Rồng đất
Chemtech Drake Rồng gió Rồng đất
Rồng đất Chemtech Drake Rồng nước
Chemtech Drake Hextech Drake Rồng nước
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: