Chỉ số Rồng

Những linh hồn rồng

Linh hồn rồng Tỉ lệ thắng
Chemtech Dragon
Rồng gió
Rồng đất
Rồng nước
Hextech Dragon
Rồng lửa

1 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Hextech Dragon
Rồng gió
Chemtech Dragon
Rồng nước
Rồng lửa
Rồng đất

2 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Rồng đất Rồng đất
Rồng nước Rồng nước
Hextech Dragon Hextech Dragon
Rồng nước Hextech Dragon
Rồng lửa Rồng lửa
Rồng lửa Rồng nước
Rồng đất Rồng lửa
Rồng nước Chemtech Dragon
Rồng đất Rồng nước
Rồng gió Rồng gió
Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Chemtech Dragon Rồng đất
Rồng đất Hextech Dragon
Chemtech Dragon Rồng gió
Rồng lửa Hextech Dragon
Rồng đất Chemtech Dragon
Rồng gió Rồng lửa
Rồng gió Chemtech Dragon
Chemtech Dragon Rồng nước
Rồng nước Rồng lửa
Rồng nước Rồng đất
Rồng lửa Rồng gió
Rồng gió Rồng đất
Rồng gió Rồng nước
Rồng đất Rồng gió
Hextech Dragon Rồng lửa
Rồng lửa Chemtech Dragon
Hextech Dragon Chemtech Dragon
Hextech Dragon Rồng nước
Rồng gió Hextech Dragon
Rồng lửa Rồng đất
Chemtech Dragon Hextech Dragon
Rồng nước Rồng gió
Hextech Dragon Rồng đất
Chemtech Dragon Rồng lửa
Hextech Dragon Rồng gió

3 rồng bị giết

Rồng Tỉ lệ thắng
Chemtech Dragon Rồng đất Rồng gió
Rồng đất Rồng gió Rồng nước
Rồng đất Hextech Dragon Rồng gió
Rồng lửa Rồng đất Rồng nước
Chemtech Dragon Rồng lửa Rồng nước
Rồng đất Chemtech Dragon Rồng gió
Chemtech Dragon Hextech Dragon Rồng nước
Rồng lửa Chemtech Dragon Rồng gió
Rồng lửa Rồng đất Rồng gió
Rồng nước Rồng lửa Hextech Dragon
Rồng gió Rồng đất Rồng nước
Rồng lửa Chemtech Dragon Rồng đất
Rồng nước Hextech Dragon Rồng gió
Rồng lửa Rồng gió Rồng đất
Rồng đất Rồng gió Rồng lửa
Rồng nước Rồng lửa Chemtech Dragon
Hextech Dragon Rồng gió Rồng gió
Rồng nước Rồng đất Rồng gió
Rồng gió Hextech Dragon Rồng lửa
Hextech Dragon Rồng lửa Chemtech Dragon
Hextech Dragon Chemtech Dragon Rồng gió
Rồng nước Chemtech Dragon Rồng đất
Chemtech Dragon Rồng lửa Rồng gió
Hextech Dragon Rồng đất Chemtech Dragon
Rồng nước Rồng gió Hextech Dragon
Rồng nước Rồng đất Rồng lửa
Rồng lửa Rồng đất Chemtech Dragon
Hextech Dragon Rồng lửa Rồng lửa
Rồng lửa Hextech Dragon Rồng nước
Rồng gió Chemtech Dragon Rồng lửa
Chemtech Dragon Rồng nước Rồng đất
Rồng nước Rồng gió Rồng lửa
Rồng gió Rồng nước Rồng đất
Rồng nước Rồng gió Rồng đất
Hextech Dragon Rồng đất Rồng lửa
Hextech Dragon Rồng nước Rồng nước
Chemtech Dragon Rồng lửa Rồng đất
Hextech Dragon Rồng gió Rồng nước
Rồng gió Rồng lửa Rồng nước
Rồng đất Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Hextech Dragon Rồng nước Rồng lửa
Rồng lửa Rồng nước Chemtech Dragon
Rồng nước Chemtech Dragon Rồng gió
Rồng nước Rồng nước Rồng nước
Rồng nước Rồng gió Chemtech Dragon
Rồng đất Rồng nước Rồng lửa
Rồng nước Rồng đất Rồng đất
Rồng đất Rồng gió Chemtech Dragon
Rồng nước Hextech Dragon Chemtech Dragon
Rồng đất Rồng nước Rồng gió
Rồng lửa Rồng đất Hextech Dragon
Rồng lửa Rồng nước Rồng đất
Chemtech Dragon Rồng đất Rồng nước
Chemtech Dragon Rồng gió Rồng gió
Hextech Dragon Rồng lửa Rồng gió
Rồng gió Rồng nước Chemtech Dragon
Rồng gió Rồng lửa Rồng đất
Chemtech Dragon Rồng lửa Hextech Dragon
Hextech Dragon Rồng gió Rồng lửa
Rồng lửa Rồng gió Hextech Dragon
Rồng đất Rồng nước Chemtech Dragon
Rồng lửa Rồng gió Rồng nước
Chemtech Dragon Rồng gió Rồng nước
Rồng gió Chemtech Dragon Rồng đất
Hextech Dragon Rồng lửa Rồng nước
Chemtech Dragon Rồng nước Hextech Dragon
Rồng gió Rồng đất Hextech Dragon
Rồng đất Hextech Dragon Rồng lửa
Hextech Dragon Hextech Dragon Hextech Dragon
Rồng lửa Rồng gió Rồng gió
Rồng đất Rồng lửa Chemtech Dragon
Rồng đất Hextech Dragon Rồng nước
Hextech Dragon Chemtech Dragon Rồng nước
Rồng gió Rồng nước Hextech Dragon
Hextech Dragon Rồng đất Rồng gió
Chemtech Dragon Rồng nước Rồng lửa
Rồng gió Hextech Dragon Rồng nước
Hextech Dragon Chemtech Dragon Rồng lửa
Rồng lửa Hextech Dragon Rồng đất
Rồng gió Rồng lửa Hextech Dragon
Rồng lửa Hextech Dragon Rồng gió
Rồng nước Rồng đất Hextech Dragon
Hextech Dragon Rồng lửa Rồng đất
Rồng đất Rồng gió Rồng gió
Rồng lửa Hextech Dragon Chemtech Dragon
Rồng nước Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Rồng đất Rồng nước Hextech Dragon
Rồng đất Rồng gió Hextech Dragon
Chemtech Dragon Rồng gió Rồng đất
Rồng đất Rồng đất Rồng đất
Rồng gió Rồng đất Chemtech Dragon
Hextech Dragon Rồng nước Chemtech Dragon
Rồng đất Rồng lửa Hextech Dragon
Rồng gió Hextech Dragon Hextech Dragon
Rồng nước Rồng đất Chemtech Dragon
Chemtech Dragon Rồng nước Rồng nước
Rồng gió Hextech Dragon Chemtech Dragon
Chemtech Dragon Rồng gió Hextech Dragon
Rồng gió Rồng nước Rồng nước
Rồng lửa Rồng đất Rồng đất
Rồng đất Chemtech Dragon Rồng nước
Rồng đất Hextech Dragon Chemtech Dragon
Rồng gió Hextech Dragon Rồng đất
Rồng nước Rồng lửa Rồng đất
Hextech Dragon Rồng nước Rồng đất
Rồng đất Rồng lửa Rồng gió
Chemtech Dragon Rồng nước Rồng gió
Rồng đất Rồng lửa Rồng lửa
Chemtech Dragon Rồng lửa Rồng lửa
Rồng lửa Rồng nước Rồng gió
Rồng nước Chemtech Dragon Rồng lửa
Rồng lửa Rồng nước Rồng nước
Hextech Dragon Rồng đất Rồng đất
Hextech Dragon Chemtech Dragon Rồng đất
Rồng nước Hextech Dragon Hextech Dragon
Rồng đất Rồng nước Rồng nước
Rồng gió Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Rồng nước Chemtech Dragon Hextech Dragon
Rồng đất Hextech Dragon Hextech Dragon
Rồng lửa Chemtech Dragon Hextech Dragon
Chemtech Dragon Hextech Dragon Hextech Dragon
Rồng nước Rồng gió Rồng gió
Hextech Dragon Rồng gió Chemtech Dragon
Chemtech Dragon Rồng đất Rồng lửa
Chemtech Dragon Rồng gió Rồng lửa
Rồng lửa Hextech Dragon Hextech Dragon
Rồng lửa Rồng lửa Rồng lửa
Rồng nước Rồng lửa Rồng lửa
Rồng đất Chemtech Dragon Hextech Dragon
Rồng gió Chemtech Dragon Rồng nước
Hextech Dragon Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Chemtech Dragon Hextech Dragon Rồng gió
Chemtech Dragon Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Rồng gió Rồng gió Rồng gió
Rồng gió Rồng nước Rồng lửa
Chemtech Dragon Rồng đất Rồng đất
Chemtech Dragon Hextech Dragon Rồng đất
Rồng lửa Rồng nước Hextech Dragon
Rồng đất Rồng lửa Rồng nước
Hextech Dragon Rồng nước Rồng gió
Rồng nước Hextech Dragon Rồng lửa
Rồng nước Rồng lửa Rồng gió
Rồng lửa Chemtech Dragon Rồng nước
Hextech Dragon Rồng gió Rồng đất
Rồng gió Rồng đất Rồng đất
Rồng lửa Chemtech Dragon Chemtech Dragon
Chemtech Dragon Rồng đất Hextech Dragon
Rồng lửa Rồng gió Chemtech Dragon
Rồng nước Hextech Dragon Rồng đất
Rồng gió Rồng lửa Chemtech Dragon
Rồng gió Rồng lửa Rồng lửa
Chemtech Dragon Hextech Dragon Rồng lửa
Rồng gió Rồng đất Rồng lửa
Hextech Dragon Rồng đất Rồng nước
Rồng đất Chemtech Dragon Rồng lửa
Rồng gió Chemtech Dragon Hextech Dragon
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: