Fiora

Fiora

Top
58,638 trận ( 2 ngày gần nhất )

Fiora - Thứ tự skill cao nhất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
51.6%
51.6%
51.6%
51.3%
51.3%
51.3%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
32.4%
32.4%
32.4%
50.1%
50.1%
50.1%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
2.4%
2.4%
2.4%
49.7%
49.7%
49.7%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
0.7%
0.7%
0.7%
49.7%
49.7%
49.7%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
0.6%
0.6%
0.6%
56.8%
56.8%
56.8%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
0.4%
0.4%
0.4%
51.0%
51.0%
51.0%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
0.4%
0.4%
0.4%
52.7%
52.7%
52.7%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
0.4%
0.4%
0.4%
55.2%
55.2%
55.2%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
0.4%
0.4%
0.4%
51.7%
51.7%
51.7%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Tỉ lệ thắng
Lao Tới
Q Q Q Q Q
0.4%
0.4%
0.4%
51.8%
51.8%
51.8%
Phản Đòn
W W W W W
Nhất Kiếm Nhị Dụng
E E E E E
Đại Thử Thách
R R R
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: