Phối hợp tướng thường gặp

797,016 trận (2 ngày gần nhất)
Phối hợp tướng thường gặp
Ghép cặp Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1.6%
1.6%
1.6%
48.0%
48.0%
48.0%
1.5%
1.5%
1.5%
47.2%
47.2%
47.2%
1.5%
1.5%
1.5%
48.2%
48.2%
48.2%
1.5%
1.5%
1.5%
49.1%
49.1%
49.1%
1.4%
1.4%
1.4%
45.2%
45.2%
45.2%
1.4%
1.4%
1.4%
50.9%
50.9%
50.9%
1.3%
1.3%
1.3%
46.0%
46.0%
46.0%
1.3%
1.3%
1.3%
48.9%
48.9%
48.9%
1.2%
1.2%
1.2%
51.2%
51.2%
51.2%
1.2%
1.2%
1.2%
47.2%
47.2%
47.2%
1.2%
1.2%
1.2%
50.5%
50.5%
50.5%
1.2%
1.2%
1.2%
52.8%
52.8%
52.8%
1.2%
1.2%
1.2%
53.0%
53.0%
53.0%
1.2%
1.2%
1.2%
51.0%
51.0%
51.0%
1.2%
1.2%
1.2%
50.1%
50.1%
50.1%
1.1%
1.1%
1.1%
53.6%
53.6%
53.6%
1.1%
1.1%
1.1%
48.9%
48.9%
48.9%
1.1%
1.1%
1.1%
49.7%
49.7%
49.7%
1.1%
1.1%
1.1%
53.0%
53.0%
53.0%
1.1%
1.1%
1.1%
52.4%
52.4%
52.4%
1.1%
1.1%
1.1%
46.6%
46.6%
46.6%
1.1%
1.1%
1.1%
49.6%
49.6%
49.6%
1.1%
1.1%
1.1%
49.4%
49.4%
49.4%
1.0%
1.0%
1.0%
49.9%
49.9%
49.9%
1.0%
1.0%
1.0%
51.1%
51.1%
51.1%
1.0%
1.0%
1.0%
50.6%
50.6%
50.6%
1.0%
1.0%
1.0%
54.7%
54.7%
54.7%
1.0%
1.0%
1.0%
50.3%
50.3%
50.3%
1.0%
1.0%
1.0%
47.7%
47.7%
47.7%
1.0%
1.0%
1.0%
47.7%
47.7%
47.7%
1.0%
1.0%
1.0%
47.5%
47.5%
47.5%
1.0%
1.0%
1.0%
52.1%
52.1%
52.1%
1.0%
1.0%
1.0%
48.4%
48.4%
48.4%
0.9%
0.9%
0.9%
50.8%
50.8%
50.8%
0.9%
0.9%
0.9%
49.0%
49.0%
49.0%
0.9%
0.9%
0.9%
44.9%
44.9%
44.9%
0.9%
0.9%
0.9%
53.3%
53.3%
53.3%
0.9%
0.9%
0.9%
48.4%
48.4%
48.4%
0.9%
0.9%
0.9%
50.9%
50.9%
50.9%
0.9%
0.9%
0.9%
51.1%
51.1%
51.1%
0.9%
0.9%
0.9%
52.2%
52.2%
52.2%
0.9%
0.9%
0.9%
49.6%
49.6%
49.6%
0.9%
0.9%
0.9%
48.4%
48.4%
48.4%
0.9%
0.9%
0.9%
50.5%
50.5%
50.5%
0.9%
0.9%
0.9%
54.4%
54.4%
54.4%
0.9%
0.9%
0.9%
47.9%
47.9%
47.9%
0.9%
0.9%
0.9%
51.4%
51.4%
51.4%
0.9%
0.9%
0.9%
50.5%
50.5%
50.5%
0.9%
0.9%
0.9%
50.7%
50.7%
50.7%
0.9%
0.9%
0.9%
54.4%
54.4%
54.4%
0.9%
0.9%
0.9%
52.3%
52.3%
52.3%
0.8%
0.8%
0.8%
46.7%
46.7%
46.7%
0.8%
0.8%
0.8%
49.0%
49.0%
49.0%
0.8%
0.8%
0.8%
45.3%
45.3%
45.3%
0.8%
0.8%
0.8%
53.5%
53.5%
53.5%
0.8%
0.8%
0.8%
51.9%
51.9%
51.9%
0.8%
0.8%
0.8%
51.6%
51.6%
51.6%
0.8%
0.8%
0.8%
52.0%
52.0%
52.0%
0.8%
0.8%
0.8%
48.1%
48.1%
48.1%
0.8%
0.8%
0.8%
47.7%
47.7%
47.7%
0.8%
0.8%
0.8%
54.5%
54.5%
54.5%
0.8%
0.8%
0.8%
47.3%
47.3%
47.3%
0.8%
0.8%
0.8%
53.6%
53.6%
53.6%
0.8%
0.8%
0.8%
50.4%
50.4%
50.4%
0.8%
0.8%
0.8%
47.8%
47.8%
47.8%
0.8%
0.8%
0.8%
48.4%
48.4%
48.4%
0.8%
0.8%
0.8%
46.9%
46.9%
46.9%
0.8%
0.8%
0.8%
48.8%
48.8%
48.8%
0.8%
0.8%
0.8%
55.1%
55.1%
55.1%
0.8%
0.8%
0.8%
48.9%
48.9%
48.9%
0.8%
0.8%
0.8%
46.8%
46.8%
46.8%
0.8%
0.8%
0.8%
53.5%
53.5%
53.5%
0.8%
0.8%
0.8%
47.0%
47.0%
47.0%
0.8%
0.8%
0.8%
47.7%
47.7%
47.7%
0.8%
0.8%
0.8%
53.4%
53.4%
53.4%
0.7%
0.7%
0.7%
54.7%
54.7%
54.7%
0.7%
0.7%
0.7%
51.9%
51.9%
51.9%
0.7%
0.7%
0.7%
49.4%
49.4%
49.4%
0.7%
0.7%
0.7%
47.9%
47.9%
47.9%
0.7%
0.7%
0.7%
45.9%
45.9%
45.9%
0.7%
0.7%
0.7%
52.2%
52.2%
52.2%
0.7%
0.7%
0.7%
54.2%
54.2%
54.2%
0.7%
0.7%
0.7%
51.9%
51.9%
51.9%
0.7%
0.7%
0.7%
54.1%
54.1%
54.1%
0.7%
0.7%
0.7%
53.3%
53.3%
53.3%
0.7%
0.7%
0.7%
50.9%
50.9%
50.9%
0.7%
0.7%
0.7%
49.7%
49.7%
49.7%
0.7%
0.7%
0.7%
49.6%
49.6%
49.6%
0.7%
0.7%
0.7%
52.2%
52.2%
52.2%
0.7%
0.7%
0.7%
47.6%
47.6%
47.6%
0.7%
0.7%
0.7%
51.1%
51.1%
51.1%
0.7%
0.7%
0.7%
50.3%
50.3%
50.3%
0.7%
0.7%
0.7%
49.8%
49.8%
49.8%
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
0.7%
0.7%
0.7%
48.7%
48.7%
48.7%
0.7%
0.7%
0.7%
55.4%
55.4%
55.4%
0.7%
0.7%
0.7%
48.2%
48.2%
48.2%
0.7%
0.7%
0.7%
54.6%
54.6%
54.6%
0.7%
0.7%
0.7%
49.5%
49.5%
49.5%
0.7%
0.7%
0.7%
49.0%
49.0%
49.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: