Phối hợp tướng thường gặp

Phối hợp tướng thường gặp
Ghép cặp Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1.7%
1.7%
1.7%
51.9%
51.9%
51.9%
1.7%
1.7%
1.7%
49.4%
49.4%
49.4%
1.6%
1.6%
1.6%
46.9%
46.9%
46.9%
1.5%
1.5%
1.5%
50.5%
50.5%
50.5%
1.5%
1.5%
1.5%
51.7%
51.7%
51.7%
1.5%
1.5%
1.5%
49.8%
49.8%
49.8%
1.3%
1.3%
1.3%
50.6%
50.6%
50.6%
1.3%
1.3%
1.3%
47.9%
47.9%
47.9%
1.3%
1.3%
1.3%
47.6%
47.6%
47.6%
1.3%
1.3%
1.3%
54.1%
54.1%
54.1%
1.2%
1.2%
1.2%
52.4%
52.4%
52.4%
1.2%
1.2%
1.2%
48.6%
48.6%
48.6%
1.2%
1.2%
1.2%
49.0%
49.0%
49.0%
1.1%
1.1%
1.1%
52.9%
52.9%
52.9%
1.1%
1.1%
1.1%
45.2%
45.2%
45.2%
1.1%
1.1%
1.1%
57.7%
57.7%
57.7%
1.1%
1.1%
1.1%
56.6%
56.6%
56.6%
1.1%
1.1%
1.1%
52.0%
52.0%
52.0%
1.1%
1.1%
1.1%
51.8%
51.8%
51.8%
1.1%
1.1%
1.1%
53.8%
53.8%
53.8%
1.1%
1.1%
1.1%
49.9%
49.9%
49.9%
1.1%
1.1%
1.1%
49.9%
49.9%
49.9%
1.1%
1.1%
1.1%
45.4%
45.4%
45.4%
1.1%
1.1%
1.1%
52.6%
52.6%
52.6%
1.1%
1.1%
1.1%
52.5%
52.5%
52.5%
1.0%
1.0%
1.0%
48.8%
48.8%
48.8%
1.0%
1.0%
1.0%
44.4%
44.4%
44.4%
1.0%
1.0%
1.0%
51.9%
51.9%
51.9%
1.0%
1.0%
1.0%
51.5%
51.5%
51.5%
1.0%
1.0%
1.0%
51.6%
51.6%
51.6%
1.0%
1.0%
1.0%
54.4%
54.4%
54.4%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: