Phối hợp tướng thường gặp

Phối hợp tướng thường gặp
Ghép cặp Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1.6%
1.6%
1.6%
50.9%
50.9%
50.9%
1.5%
1.5%
1.5%
46.9%
46.9%
46.9%
1.3%
1.3%
1.3%
48.9%
48.9%
48.9%
1.3%
1.3%
1.3%
52.1%
52.1%
52.1%
1.3%
1.3%
1.3%
48.6%
48.6%
48.6%
1.2%
1.2%
1.2%
47.3%
47.3%
47.3%
1.1%
1.1%
1.1%
51.3%
51.3%
51.3%
1.1%
1.1%
1.1%
53.6%
53.6%
53.6%
1.1%
1.1%
1.1%
48.8%
48.8%
48.8%
1.1%
1.1%
1.1%
43.5%
43.5%
43.5%
1.0%
1.0%
1.0%
49.0%
49.0%
49.0%
1.0%
1.0%
1.0%
52.0%
52.0%
52.0%
1.0%
1.0%
1.0%
49.4%
49.4%
49.4%
1.0%
1.0%
1.0%
51.8%
51.8%
51.8%
1.0%
1.0%
1.0%
53.1%
53.1%
53.1%
1.0%
1.0%
1.0%
47.2%
47.2%
47.2%
1.0%
1.0%
1.0%
51.9%
51.9%
51.9%
1.0%
1.0%
1.0%
51.3%
51.3%
51.3%
1.0%
1.0%
1.0%
52.0%
52.0%
52.0%
1.0%
1.0%
1.0%
52.5%
52.5%
52.5%
1.0%
1.0%
1.0%
48.1%
48.1%
48.1%
1.0%
1.0%
1.0%
45.2%
45.2%
45.2%
1.0%
1.0%
1.0%
44.0%
44.0%
44.0%
1.0%
1.0%
1.0%
47.7%
47.7%
47.7%
1.0%
1.0%
1.0%
50.6%
50.6%
50.6%
1.0%
1.0%
1.0%
56.5%
56.5%
56.5%
1.0%
1.0%
1.0%
49.9%
49.9%
49.9%
0.9%
0.9%
0.9%
50.9%
50.9%
50.9%
0.9%
0.9%
0.9%
49.1%
49.1%
49.1%
0.9%
0.9%
0.9%
51.5%
51.5%
51.5%
0.9%
0.9%
0.9%
48.5%
48.5%
48.5%
0.9%
0.9%
0.9%
53.8%
53.8%
53.8%
0.9%
0.9%
0.9%
45.8%
45.8%
45.8%
0.9%
0.9%
0.9%
52.6%
52.6%
52.6%
0.9%
0.9%
0.9%
50.8%
50.8%
50.8%
0.9%
0.9%
0.9%
47.8%
47.8%
47.8%
0.9%
0.9%
0.9%
58.2%
58.2%
58.2%
0.9%
0.9%
0.9%
49.2%
49.2%
49.2%
0.9%
0.9%
0.9%
48.7%
48.7%
48.7%
0.9%
0.9%
0.9%
47.5%
47.5%
47.5%
0.9%
0.9%
0.9%
49.3%
49.3%
49.3%
0.9%
0.9%
0.9%
49.3%
49.3%
49.3%
0.8%
0.8%
0.8%
54.3%
54.3%
54.3%
0.8%
0.8%
0.8%
53.7%
53.7%
53.7%
0.8%
0.8%
0.8%
47.6%
47.6%
47.6%
0.8%
0.8%
0.8%
48.3%
48.3%
48.3%
0.8%
0.8%
0.8%
48.2%
48.2%
48.2%
0.8%
0.8%
0.8%
48.1%
48.1%
48.1%
0.8%
0.8%
0.8%
51.4%
51.4%
51.4%
0.8%
0.8%
0.8%
53.5%
53.5%
53.5%
0.8%
0.8%
0.8%
52.8%
52.8%
52.8%
0.8%
0.8%
0.8%
54.5%
54.5%
54.5%
0.8%
0.8%
0.8%
53.2%
53.2%
53.2%
0.8%
0.8%
0.8%
49.5%
49.5%
49.5%
0.8%
0.8%
0.8%
49.6%
49.6%
49.6%
0.8%
0.8%
0.8%
49.1%
49.1%
49.1%
0.8%
0.8%
0.8%
49.9%
49.9%
49.9%
0.8%
0.8%
0.8%
53.1%
53.1%
53.1%
0.8%
0.8%
0.8%
45.6%
45.6%
45.6%
0.8%
0.8%
0.8%
51.6%
51.6%
51.6%
0.8%
0.8%
0.8%
48.3%
48.3%
48.3%
0.8%
0.8%
0.8%
54.9%
54.9%
54.9%
0.8%
0.8%
0.8%
51.1%
51.1%
51.1%
0.7%
0.7%
0.7%
46.3%
46.3%
46.3%
0.7%
0.7%
0.7%
50.4%
50.4%
50.4%
0.7%
0.7%
0.7%
45.7%
45.7%
45.7%
0.7%
0.7%
0.7%
44.9%
44.9%
44.9%
0.7%
0.7%
0.7%
47.2%
47.2%
47.2%
0.7%
0.7%
0.7%
49.4%
49.4%
49.4%
0.7%
0.7%
0.7%
44.8%
44.8%
44.8%
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
0.7%
0.7%
0.7%
50.2%
50.2%
50.2%
0.7%
0.7%
0.7%
52.4%
52.4%
52.4%
0.7%
0.7%
0.7%
51.2%
51.2%
51.2%
0.7%
0.7%
0.7%
46.3%
46.3%
46.3%
0.7%
0.7%
0.7%
48.5%
48.5%
48.5%
0.7%
0.7%
0.7%
48.3%
48.3%
48.3%
0.7%
0.7%
0.7%
53.7%
53.7%
53.7%
0.7%
0.7%
0.7%
49.0%
49.0%
49.0%
0.7%
0.7%
0.7%
48.3%
48.3%
48.3%
0.7%
0.7%
0.7%
52.8%
52.8%
52.8%
0.7%
0.7%
0.7%
49.9%
49.9%
49.9%
0.7%
0.7%
0.7%
51.9%
51.9%
51.9%
0.7%
0.7%
0.7%
50.9%
50.9%
50.9%
0.7%
0.7%
0.7%
45.3%
45.3%
45.3%
0.7%
0.7%
0.7%
53.3%
53.3%
53.3%
0.7%
0.7%
0.7%
48.1%
48.1%
48.1%
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
0.7%
0.7%
0.7%
54.7%
54.7%
54.7%
0.7%
0.7%
0.7%
45.4%
45.4%
45.4%
0.7%
0.7%
0.7%
48.8%
48.8%
48.8%
0.7%
0.7%
0.7%
51.3%
51.3%
51.3%
0.7%
0.7%
0.7%
53.5%
53.5%
53.5%
0.7%
0.7%
0.7%
46.5%
46.5%
46.5%
0.6%
0.6%
0.6%
52.2%
52.2%
52.2%
0.6%
0.6%
0.6%
50.7%
50.7%
50.7%
0.6%
0.6%
0.6%
51.1%
51.1%
51.1%
0.6%
0.6%
0.6%
52.1%
52.1%
52.1%
0.6%
0.6%
0.6%
51.9%
51.9%
51.9%
0.6%
0.6%
0.6%
46.9%
46.9%
46.9%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: