สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: