สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: