สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
Hextech Drake
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: