สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: