สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
มังกรเมฆา
มังกรปฐพี
มังกรเพลิง
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: