สถานะมังกร

Dragon souls

Dragon soul อัตราการชนะ
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี
มังกรเมฆา
มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 1 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรปฐพี
Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง
มังกรเมฆา

ฆ่ามังกรไป 2 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี
Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรเพลิง

ฆ่ามังกรไป 3 ตัว

มังกร อัตราการชนะ
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเพลิง Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเพลิง มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี
มังกรปฐพี Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรเพลิง
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรปฐพี Hextech Drake
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเมฆา
มังกรปฐพี มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรปฐพี มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรเพลิง
Hextech Drake Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรปฐพี
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร Hextech Drake
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรปฐพี
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรเมฆา Hextech Drake มังกรมหาสมุทร
มังกรเพลิง มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร มังกรปฐพี มังกรเมฆา
Hextech Drake มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร
มังกรปฐพี มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเพลิง มังกรเพลิง
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรมหาสมุทร Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเพลิง มังกรมหาสมุทร
มังกรมหาสมุทร มังกรเมฆา Hextech Drake
มังกรปฐพี มังกรเมฆา มังกรเมฆา
มังกรเพลิง Hextech Drake Hextech Drake
Hextech Drake มังกรเพลิง มังกรปฐพี
มังกรเมฆา มังกรมหาสมุทร มังกรมหาสมุทร
มังกรเมฆา Hextech Drake Hextech Drake
มังกรเมฆา มังกรเมฆา มังกรเมฆา
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: